KSBR 31 INS 30478/2014
KSBR 31 INS 30478/2014 P23-8

USN ESEN Í

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci dlužníka Michal anonymizovano , anonymizovano , IČ 72431377, 687 56 Prakšice 188 o přihlášce pohledávky č. 23 věřitele Rostislav anonymizovano , anonymizovano , Jiráskova 1314, 688 01 Uhe rský Brod

takto:

Usnesení č.j. KSBR 31 INS 30478/2014-P23-3 ze dne 5.8.2015 se zrušuje.

Od ůvo d ně n í:

Usnesením uvedeným ve výroku tohoto usnesení bylo rozhodnuto o odmítnutí přihlášky věřitele č. 23.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel č. 23 včas odvolání. Uvedl, že insolvenční správce vzal zpět své popření.

Odvoláním napadené usnesení bylo vydáno asistentem soudce.

Podle ust. § 36a odst. 5 z.č. 6/2002 Sb. ve spojení s ust. § 9 odst. 1 z.č. 121/2008 Sb. bylo odvolání předloženo samosoudci a tím shledáno, že je důvodné a že mu lze prozatím zcela vyhovět, neboť odůvodnění rozhodnutí asistentem soudce nevychází zcela ze skutkového stavu věci.

Proto soud rozhodl, jak uvedeno.

Poučení :

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 7. 12. 2015

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská