KSBR 31 INS 3025/2008-B-49
KSBR 31 INS 3025/2008-B-49

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce Mgr. Hanou Kičmerovou v insolvenčním řízení dlužníka ROBIN INTERNATIONAL, spol. s r. o., IČ: 63 46 98 47, 664 61 Holasice 75, Rajhrad,

o návrhu obchodní společnosti EUROASSETS s.r.o., Holasice 75, PSČ 664 61, IČ: 292 31 027 na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Insolvenční soud p o v o l u j e obchodní společnosti EUROASSETS s.r.o., Holasice 75, PSČ 664 61, IČ: 292 31 027 výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka ROBIN INTERNATIONAL, spol. s r. o., IČ: 63 46 98 47, 664 61 Holasice 75, Rajhrad ohledně nemovitostí, které byly zapsány dne 12.1.2009 do soupisu majetkové podstaty (č.l. B-18/2 insolvenčního spisu), a to budovy bez č.p./č.ev., zem. stav. na pozemku parc. č. 649/2, budovy bez č.p./č.ev., zem. stav. na pozemku parc. č. 649/6, pozemku parc. č. 649/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2688 m2, pozemku parc. č. 649/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2535 m2, pozemku parc. č. 649/29, ostatní plocha, o výměře 295 m2 a pozemku parc. č. 649/52, ostatní plocha, o výměře 696 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov, katastrální území Holasice, na listu vlastnictví č. 590.

Odůvodnění:

Podáním doručeným soudu dne 30.8.2010 se obchodní společnost EUROASSETS s.r.o., Holasice 75, PSČ 664 61, IČ: 292 31 027, jejíž jediný společník a jednatel Ing. Carlo Camilli je osoba dlužníkovi blízká, domáhala rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dle ust. § 295 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) v platném znění (dále jen IZ ), a to ohledně nemovitostí, které byly zapsány dne 12.1.2009 do soupisu majetkové podstaty (č.l. B-18/2 insolvenčního spisu), a to budovy bez č.p./č.ev., zem. stav. na pozemku parc. č. 649/2, budovy bez č.p./č.ev., zem. stav. na pozemku parc. č. 649/6, pozemku parc. č. 649/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2688 m2, pozemku parc. č. 649/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2535 m2, pozemku parc. č. 649/29, ostatní plocha, o výměře 295 m2 a pozemku parc. č. 649/52, ostatní plocha, o výměře 696 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov, katastrální území Holasice, na listu vlastnictví č. 590. Svoji žádost odůvodnila tím, že nabízená kupní cena pokryje veškeré náklady insolvenčního řízení a uspokojí v plném rozsahu všechny přihlášené věřitele.

Dle ust. § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Dva členové prozatímního věřitelského výboru (AUDIS AZ s. r. o. a MADETA a.s.) se přípisy ze dne 23.8.2010 a 26.8.2010 (č.l. B-47/3 a B-47/4) vyjádřili tak, že souhlasí s návrhem obchodní společnosti EUROASSETS s.r.o., Holasice 75, PSČ 664 61, IČ: 292 31 027 na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Insolvenční soud veden zásadami insolvenčního řízení, kdy existuje předpoklad, že obchodní společnost EUROASSETS s.r.o., Holasice 75, PSČ 664 61, IČ: 292 31 027, nabídne za majetek dlužníka uvedený ve výroku tohoto usnesení nejvyšší cenu, přičemž se tak dosáhne rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů a dva členové prozatímního věřitelského výboru s tímto souhlasí, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, jež návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno (ust. § 295 odst. 3 IZ).

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 IZ).

Krajský soud v Brně dne 2.9.2010

Mgr. Hana Kičmerová, v.r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: Jitka Wohlgemuthová