KSBR 31 INS 302/2013-B-25
KSBR 31 INS 302/2013-B-25

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v insolvenčním řízení dlužníka Luboš anonymizovano , anonymizovano , RČ 680101/1734, Nám. 28.října 543, 763 26 Luhačovice,

o změně usnesení KSBR 31 INS 302/2013 B-6 ve znění změnového usnesení č.j. KSBR 31 INS 302/2013 B-17a opravného usnesení č.j. KSBR 31 INS 302/2013 B-18

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 31 INS 302/2013 B-6 ze dne 23. 10. 2013 ve znění změnového usnesení č.j. KSBR 31 INS 302/2013 B-17 ze dne 6. 5. 2015 a opravného usnesení č.j. KSBR 31 INS 302/2013 B-18 ze dne 13. 5. 2015 se ve výroku III. mění tak, že výrok III. zní:

První splátku je dlužník povinen uhradit věřitelům k 25.11.2013, a to z invalidního důchodu, který dlužník pobírá od České republiky-České správy sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČ: 00006963 a z podpory v nezaměstnanosti, kterou dlužník pobírá od Úřadu práce České republiky-krajské pobočky ve Zlíně, kontaktní pracoviště Zlín, Čiperova 5182, 760 42 Zlín. Ke způsobu výpočtu částky, která je oddlužením nepostižitelnou částí dlužníkových příjmů, lze využít kalkulátor splátek na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti http://insolvencni_zakon.justice.cz/dluznik/kalkulacka.ht ml.

II. Usnesení Krajského soudu v Brně č.j.B-6 ze dne 23. 10. 2013 ve znění změnového usnesení č.j.B-17 ze dne 6. 5. 2015 a opravného usnesení č.j.B-18 ze dne 13. 5. 2015 se dále ve výroku VII. mění tak, že výrok VII. zní:

Soud přikazuje poskytovateli invalidního důchodu České republice-České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČ: 00006963 a poskytovateli podpory v nezaměstnanosti Úřadu práce České republiky-krajské pobočce ve Zlíně, kontaktní pracoviště Zlín, Čiperova 5182, 760 42 Zlín, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení vždy v příslušném měsíci, v termínech určených pod body II. a V. výroku tohoto rozhodnutí, poukázali celý příjem dlužníka insolvenčnímu správci na účet, z něhož posléze insolvenční správce vyplatí dlužníkovi základní nepostižitelnou částku, a aby tento příjem nevypláceli dlužníkovi. Číslo účtu, na který budou příjmy dlužníka poukazovány, insolvenční správce neprodleně sdělí dlužníkovi i poskytovatelům příjmu dlužníka, bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí.

Zákaz vyplatit mzdu, plat nebo jiný příjem dlužníka se vztahuje na mzdu, plat nebo jiný příjem dlužníka i u každého dalšího plátce, u kterého bude dlužník zaměstnán nebo od něhož bude pobírat jiný příjem. Tato povinnost se vztahuje na každého dalšího plátce mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka.

Poukázáním uvedených částek se plní povinnost uložená dlužníkovi pod body II. a V. výroku tohoto usnesení.

Srážky se provádějí z čisté mzdy, platu nebo jiného příjmu; dlužníkovi nesmí být sražena základní nepostižitelná částka, jejíž výpočet stanoví zvláštní předpis.

Z čistého příjmu, který zbývá po odečtení základní nepostižitelné částky, a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k uspokojení pohledávek určených pod body II. a V. tohoto rozhodnutí dvě třetiny.

Plátce příjmu popř. jiného příjmu dlužníka je povinen do jednoho týdne oznámit podepsanému soudu, že od něj dlužník přestal pobírat příjem popř. jiný příjem, a zaslat soudu vyúčtování částek, které poukázal insolvenčnímu správci.

O právech a povinnostech plátce příjmu dlužníka po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení platí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu o plátci mzdy při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.B-6 ze dne 23. 10. 2013 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům, usnesení nabylo právní moci dne 11. 11. 2013. Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Podáním ze dne 26. 11. 2015 požádal insolvenční správce o změnu usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, a to s ohledem na změnu poskytovatele příjmu dlužníka, neboť dlužník ukončil pracovní poměr u společnosti SOLES 2 WALK spol. s r.o., Březůvky-Březůvky 252, PSČ 763 45, IČO: 26308011 a v současnosti pobírá invalidní důchod od České republiky-České správy sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČ: 00006963 a podporu v nezaměstnanosti od Úřadu práce České republiky-krajské pobočky ve Zlíně, kontaktní pracoviště Zlín, Čiperova 5182, 760 42 Zlín. Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 11. 1. 2016

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská