KSBR 31 INS 30085/2012-B-31
KSBR 31 INS 30085/2012-B-31

USN ESEN Í

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v insolvenčním řízení dlužníků Luděk anonymizovano , anonymizovano , RČ 770901/5743 a Svitlana anonymizovano , nar. 20.9.1974, RČ 745920/9956, oba bytem 798 27 Vrchoslavice 135,

o změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 30085/2012-B-11 ze dne 27. 1. 2014

takto:

I. Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 30085/2012-B-11 ze dne 27. 1. 2014, o schválení oddlužení se ve výroku II. mění tak, že výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, zní:

-věřiteli Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 24.320,15 Kč, tj. 6,35 % z těchto příjmů, -věřiteli OPSEN, s.r.o., Hradecká 1383, 535 01 Přelouč, IČO: 25262823, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 48.258,05 Kč, tj. 12,62 % z těchto příjmů, -věřiteli T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČO: 64949681, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 23.428,60 Kč, tj. 6,12 % z těchto příjmů, -věřiteli PROFI CREDIT Czech, a.s., Jindřišská 29/941, 110 00 Praha 1, IČO: 61860069, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 46.524,00 Kč, tj. 12,16 % z těchto příjmů, -věřiteli RWE Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 8, IČO: 49903209, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 48.470,75 Kč, tj. 12,68 % z těchto příjmů, -věřiteli Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 00 Praha 2, IČO: 61859869, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 3.124,54 Kč, tj. 0,82 % z těchto příjmů, -věřiteli CP Inkaso s.r.o., Hvězdova 1716/2, 140 78 Praha 4, IČ: 29027241, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 43.028,38 Kč, tj. 11,25 % z těchto příjmů, -věřiteli JUDr. Dalimil Mika, LL.M., Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, IČO: 71238573, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 7.865,00 Kč, tj. 2,06 % z těchto příjmů, -věřiteli Air Telecom a.s., Českomoravská 1a, 190 00 Praha 9, IČO: 24262137, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 5.502,00 Kč, tj. 1,44 % z těchto příjmů, -věřiteli PSV Invest s.r.o., Žižkovo nám. 19/134, 796 01 Prostějov, IČ: 26942437, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 131.945,74 Kč, tj. 34,50 % z těchto příjmů.

Od ůvo d ně n í:

Usnesením č.j.-B-11 ze dne 27. 1. 2014 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům, usnesení nabylo právní moci dne 28. 1. 2014.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Na přezkumném jednání konaném dne 27. 9. 2013 popřel insolvenční správce pohledávku č. 10 věřitele č. 10 PSV Invest s.r.o., Žižkovo náměstí 134/19, 796 01 Prostějov, IČ: 26942437 ve výši 131.945,74 Kč. Dne 14. 10. 2013 byla soudu doručena žaloba o určení pravosti a výše popřené pohledávky ve výši 131.945,74 Kč. Podáním ze dne 7. 9. 2015, které bylo podepsanému soudu doručeno dne 9. 9. 2015, vzal insolvenční správce popěrný úkon v celém rozsahu zpět, v důsledku čehož došlo ke zpětvzetí žaloby o určení pohledávky žalobcem, a to v plném rozsahu. Usnesením č.j. KSBR 31 INS 15/31 ICm 3463/2013-33 soud řízení o žalobě zastavil. Pohledávka č. 10 věřitele č. 10 je tak ve výši 131.945,74 Kč zjištěna.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud i bez návrhu splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle poměru pohledávek věřitelů.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 20. 1. 2016

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská