KSBR 31 INS 2968/2014-B-20
KSBR 31 INS 2968/2014-B-20

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v insolvenčním řízení dlužníka Jitka anonymizovano , anonymizovano , RČ 676031/1272, Husova 165/5, 602 00 Brno korespondenční adresa Nová 375, 683 54 Otnice

o změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 2968/2014-B-8 ze dne 1. 9. 2014

takto:

I. Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 2968/2014-B-8 ze dne 1. 9. 2014 o schválení oddlužení se ve výroku II. mění tak, že výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, zní:

věřiteli Provident Financial s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00, Praha, IČ: 25621351, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 52.083,00 Kč, tj. 2,93 % z těchto příjmů,

-věřiteli PROFI CREDIT Czech, a.s., Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha, IČ: 61860069 na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 11.140,00 Kč, tj. 0,63 % z těchto příjmů,

-věřiteli Raiffeisenbank a.s., Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ: 49240901, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 490.268,52 Kč, tj. 27,61 % z těchto příjmů,

-věřiteli Euroclaim Praha s.r.o., Praha 10-Vinohrady, Korunní 810/104A, PSČ 101 00, IČ: 27380050, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 76.716,04 Kč, tj. 4,32 % z těchto příjmů,

-věřiteli Profidebt, s.r.o., Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha, IČ: 27221971, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 197.414,81 Kč, tj. 11,11 % z těchto příjmů,

-věřiteli JUDr. Ondřej Mareš LL.M., Masarykova 679/33, 412 01, Litoměřice, IČ: 66253799 na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 7.865,00 Kč, tj. 0,44 % z těchto příjmů,

-věřiteli JUDr. Ondřej Mareš LL.M., Masarykova 679/33, 412 01, Litoměřice, IČ: 66253799 na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 8.167,50 Kč, tj. 0,46 % z těchto příjmů,

-věřiteli Mgr. Jaroslav Homola, Hlinky 41/104, Brno, 603 00, IČ: 62096052 na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 7.865,00 Kč, tj. 0,46 % z těchto příjmů,

-věřiteli CETELEM ČR, a.s., Praha 5, Karla Engliše 5/3208, PSČ 150 00 , IČ: 25085689 na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 22.044,00 Kč, tj. 1,24 % z těchto příjmů,

-věřiteli JUDr. Antonín Dohnal, Otakara Březiny 229, Jeseník, 790 01, IČ: 41069684, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 7.865,00 Kč, tj. 0,44 % z těchto příjmů,

-věřiteli O2 Czech Republic a.s., Praha 4-Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ: 60193336, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 8.308,78 Kč, tj. 0,47 % z těchto příjmů,

-věřiteli Český inkasní kapitál, a.s., Praha 1-Nové Město, Václavské nám. 808/66, PSČ 110 00, IČ: 27646751, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 42.512,64 Kč, tj. 2,39 % z těchto příjmů,

-věřiteli Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, 128 00, Praha 2, IČ: 72496991, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 2.438,00 Kč, tj. 0,14 % z těchto příjmů,

-věřiteli SMART Capital, a.s., Olomouc, Hněvotínská 241/52, PSČ 779 00, IČ: 26865297, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 293.555,00 Kč, tj. 16,53 % z těchto příjmů,

-věřiteli GE Money Bank, a.s., Praha 4-Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, IČ: 25672720, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 91.880,67 Kč, tj. 5,17 % z těchto příjmů,

-věřiteli Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 92.752,10 Kč, tj. 5,22 % z těchto příjmů,

-věřiteli Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00, IČ: 63998530, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 24.519,96 Kč, tj. 1,38 % z těchto příjmů,

-věřiteli Fair Credit International, SE, Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha, IČ: 24852422, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 30.643,00 Kč, tj. 1,72 % z těchto příjmů,

-věřiteli ANALYTICAL INVESTMENTS INC., Second Floor, Capital City, Independence Avenue, P.O.Box 1312, Victoria, Mahé, Seychely, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 4.726,61 Kč, tj. 0,27 % z těchto příjmů,

-věřiteli Marie Franková, RČ 406216/404, Hodějice 4, 684 01, Slavkov u Brna, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 303.122,21 Kč, tj. 17,07 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-8 ze dne 1. 9. 2014 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům, usnesení nabylo právní moci dne 4. 9. 2014.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Usnesením č.j.-P14-2 soud částečně odmítl přihlášku pohledávky č. 14 a zároveň řízení o přihlášce pohledávky č. 14 věřitele: SMART Capital, a.s., Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, IČ: 26865297, co do částky 72.077,00 Kč, zastavil.

V důsledku částečného odmítnutí přihlášky pohledávky došlo ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud i bez návrhu splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle poměru pohledávek věřitelů.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 21. 1. 2016

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská