KSBR 31 INS 29519/2013-B-30
KSBR 31 INS 29519/2013-B-30

USN ESEN Í

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v insolvenčním řízení dlužníka: Zde něk anonymizovano , anonymizovano , RČ 850627/5074, Okružní 1547, 688 01 Uhe rský Brod, korespondenční adresa: Sídliště Olšava 2214, 688 01 Uherský Brod

o změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 29519/2013-B-7 ze dne 11. 2. 2014

takto:

I. Usnesení insolvenčního soudu č.j. KS KSBR 31 INS 29519/2013-B-7 ze dne 11. 2. 2014, o schválení oddlužení se ve výroku II. mění tak, že výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, zní:

-věřiteli Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, IČ: 00291463, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 1.500,00 Kč, tj. 0,31 % z těchto příjmů, -věřiteli CRS Credit Ltd., Bexley Square 6, M3 6BZ Salford, Manchester, jiné reg. č. 07623396, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 83.035,56 Kč, tj. 16,97 % z těchto příjmů, -věřiteli Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČ: 41197518, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 402,00 Kč, tj. 0,08 % z těchto příjmů, -věřiteli Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3, IČ: 60197609, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 358.010,02 Kč, tj. 73,19 % z těchto příjmů, -věřiteli REALBOHEMIA a.s., Ostrovského 253, 150 00 Praha 5, IČ: 45242968, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 23.186,34 Kč, tj. 4,74 % z těchto příjmů, -věřiteli RWE Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 8, IČ: 49903209, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 5.957,88 Kč, tj. 1,22 % z těchto příjmů, -věřiteli Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ: 60193336, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 8.075,20 Kč, tj. 1,65 % z těchto příjmů, -věřiteli Finanční úřad pro Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín, IČ: 72080043, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 1.148,00 Kč, tj. 0,23 % z těchto příjmů, -věřiteli JUDr. Vladimír Plášil, Jankovcova 1568/12, 415 01 Teplice, IČ: 66209021, na úhradu jeho přihlášené pohledávky ve výši 7.865,00 Kč, tj. 1,61 % z těchto příjmů.

Dlužníkovi se ukládá, aby splátky věřiteli: -JUDr. Vladimír Plášil, Jankovcova 1568/12, 415 01 Teplice, IČ: 66209021, odpovídající jeho pohledávky přihlášené ve výši 7.865,00 Kč, tj. 1,61 % z příjmů dlužníka,

plnil ve prospěch účtu insolvenčního správce, kde budou tyto finanční prostředky deponovány do okamžiku zjištění této pohledávky v insolvenčním řízení, nebo do ukončení účasti tohoto věřitele v insolvenčním řízení.

Od ůvo d ně n í:

Usnesením č.j.-B-7 ze dne 11. 2. 2014 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům, usnesení nabylo právní moci dne 11. 2. 2014.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Usnesením č.j.-P7-2 soud odmítl přihlášku pohledávky č. 7 věřitele RWE Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČ: 49903209, ve výši 10.520,00 Kč a zároveň řízení o přihlášce pohledávky č. 7 v tomto rozsahu zastavil.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud i bez návrhu splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle poměru pohledávek věřitelů.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 1. 2. 2016

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská