KSBR 31 INS 29232/2015
KSBR 31 INS 29232/2015 B-10

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v insolvenčním řízení dlužníka Marie anonymizovano , anonymizovano , RČ 835414/4150, 763 63 Halenkovice 173

o návrhu na povolení výjimky

takto:

I. Soud v působnosti věřitelského výboru souhlasí s udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka k nabytí majetku osobě blízké dlužníkovi, a to sestře Radce anonymizovano , anonymizovano , 763 01 Hostišová č. p. 43, k nemovitostem:

pozemek st. p. č. 259-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 173 (rodinný dům), pozemek p. č. 2560-zahrada,

vše zapsáno na LV č. 19, k. ú. Halenkovice, obec Halenkovice, zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín.

II. Soud v souladu s ust. § 295 odst. 3 věta prvá IZ povoluje k návrhu po souhlasném vyjádření insolvenčního správce ze dne 18.4.2016 výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka k nabytí majetku osobě blízké dlužníkovi, a to sestře Radce anonymizovano , anonymizovano , 763 01 Hostišová č. p. 43, k nemovitostem:

pozemek st. p. č. 259-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 173 (rodinný dům), pozemek p. č. 2560-zahrada,

vše zapsáno na LV č. 19, k. ú. Halenkovice, obec Halenkovice, zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín.

Podle ust. § 169 odst. 2 OSŘ toto usnesení neobsahuje odůvodnění.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Krajský soud v Brně dne 16. 5. 2016

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská