KSBR 31 INS 29038/2015-B-52
č. j. KSBR 31 INS 29038/2015-B-52

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v insolvenčním řízení dlužníka: Pavlína anonymizovano , anonymizovano , rodné číslo 725616/4102, IČO 61418323 bytem 691 07 Němčičky 260 zastoupena advokátem Mgr. Milanem Kachlíkem sídlem Výstaviště 1, 647 00 Brno o návrhu na nařízení předběžného opatření

takto: Návrh na nařízení předběžného opatření ze dne 1.6.2018, kterým se dlužník domáhá, aby se insolvenční správce zdržel prodeje veškerého majetku dlužníka a dispozice s finančními prostředky, které obdržel či obdrží v souvislosti s prodejem majetku dlužníka, a to až do pravomocného rozhodnutí ve věci trestního řízení vedeného u Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování, odbor hospodářské kriminality-1. oddělení, Kounicova 24, 611 32 Brno pod č. j. KRPB-50485-40/TČ-2015-060081-JM, se zamítá.

Odůvodnění: 1. Podáním ze dne 1.6.2017 Pavlína anonymizovano (dále jen dlužník ) navrhla nařízení předběžného opatření, kterým by soud omezil insolvenčního správce co do prodeje veškerého majetku dlužníka a dispozice s finančními prostředky, které obdržel či obdrží v souvislosti s prodejem jejího majetku, a to až do pravomocného rozhodnutí ve věci trestního řízení vedeného u Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování, odbor hospodářské kriminality-1. oddělení, Kounicova 24, 611 32 Brno pod č. j. KRPB-50485-40/TČ- 2015-060081-JM. 2. Dlužník uvedl, že dne 27.8.2009 došlo mezi manžely Martinem a Martinou Hiclovými jako věřiteli a Michalem Hyclem jako dlužníkem k uzavření smlouvy o půjčce na částku 3 000 000 Kč, pohledávka byla zajištěna vlastní směnkou výstavce Michala Hycla s avalem dlužníka a dále zástavním právem k nemovitým věcem ve vlastnictví dlužníka včetně domu, ve kterém dlužník žije. Předmětná půjčka byla ze strany Michala Hycla splacena na účet sdělený Martinem Hiclem a směnka mu měla být vrácena, stejně jako vymazáno zástavní právo k nemovitostem ve vlastnictví dlužníka. Martin Hicl podvodně převedl předmětnou směnku na Credit One, a.s. a na základě navazujícího směnečného řízení, v rámci kterého tato společnost práva ze směnky uplatnila, byl vydán rozsudek, podle kterého má dlužník z této směnky pohledávku uhradit. V průběhu vyšetřování policií bylo ozřejměno, že účet, na který Michal Hycl na pokyn Martina Hicla dlužnou částku uhradil, nebyl veden na jeho osobu, ale na MH Partners a.s., jejímž jednatelem v té době právě byl. Ten pak bezprostředně poté ji na základě svého dispozičního práva z účtu společnosti vybral a naložil s ní neznámo jak. Předmětné trestní řízení dosud nebylo pravomocně skončeno, ale je vysoce pravděpodobné, že Martin Hicl bude uznán vinným ze spáchání podvodu a zároveň bude prokázáno, že pohledávka zajištěná směnkou a zástavním právem na nemovitých věcech ve vlastnictví dlužníka byla řádně uhrazena, čímž práva ze směnky i zástavní právo zanikly. 3. Soud přezkoumal (opakovaný) návrh dlužníka na nařízení předběžného opatření v kontextu celého insolvenčního řízení a dospěl k závěru, že není důvodný:

Shodu s prvopisem potvrzuje Mgr. Eliška Slatinová. isir.justi ce.cz

4. Dlužníkův úpadek (ust. § 3 odst. 1 IZ) je stále osvědčen, neboť do řízení jsou řádně přihlášení tři věřitelé, a to Credit One, a.s. s pohledávkou ve výši 2 819 753,61 Kč zjištěnou co do pravosti a výše /viz ust. § 201 odst. 1 písm. a) IZ/ a sporným pořadím (ust. § 196 odst. 1 věta druhá IZ), ALKONY-CZ, a.s. s pohledávkou ve výši 230 605,16 Kč zjištěnou co do pravosti a výše (viz ust. § 201 odst. 2 IZ) a Mgr. Hana Pavelková s pohledávkou ve výši 275 199,97 Kč zjištěnou co do pravosti, výše i pořadí, neboť podle ust. § 192 odst. 3 IZ popření pohledávek dlužníkem nemělo vliv na jejich zjištění. Dlužník nemá kromě nemovitostí zapsaných v soupisu majetkové podstaty v hodnotě podle znaleckého posudku 2 530 000 Kč a sloužících k zajištění pohledávky ke dni tohoto rozhodnutí nejméně vůči věřiteli Mgr. Haně Pavelkové, svého příjmu a zůstatku na účtu penzijního připojištění se státním příspěvkem 69 999 Kč jiný majetek, z něhož by bylo možno uspokojit věřitele se zjištěnými pohledávkami ve výši přes 3 325 000 Kč (bez ohledu na to, zda uplatnili právo na uspokojení ze zajištění). 5. Dlužník proti zjištění svého úpadku podal opravný prostředek, nicméně v odvolacím řízení řádně nepokračoval, když své odvolání vzal zpět a odvolací řízení bylo ke dni 15.2.2017 pravomocně zastaveno. Tím je i zřejmé, že návrhu na nařízení předběžného opatření ze dne 1.6.2018 nelze vyhovět: 6. Podle ust. 82 odst. 1 věta prvá IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. 7. Insolvenční správce je osobou s dispozičním oprávněním k majetku dlužníka /ust. § 229 odst. 3 písm. c) IZ/, mezi jehož povinnosti mj. náleží zpeněžení hodnot sloužících k zajištění pohledávky. 8. Podle ust. 293 odst. 1 věta prvá IZ jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávky se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. 9. Insolvenční zákon upravuje způsoby zpeněžení majetkové podstaty v § 286 odst. 1 IZ, kdy připouští jeho realizaci veřejnou dražbou podle zvláštního právního předpisu, kterým je zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách ve znění pozdějších předpisů, prodejem movitých věci a nemovitostí podle ustanovení OSŘ o výkonu rozhodnutí, prodejem majetku mimo dražbu a v dražbě provedené soudním exekutorem podle zvláštního právního předpisu 10. Insolvenční správce je povinen postupovat podle pokynu zajištěného věřitele prvého v pořadí Mgr. Hany Pavelkové ze dne 12.12.2017, který byl soudem dne 13.4.2018 k námitkám věřitele Credit One, a.s. podle ust. § 293 odst. 2 IZ v návaznosti na ust. § 230 odst. 4 IZ přezkoumán a usnesením č. j.-B-49 z téhož dne schválen. O pořadí pohledávky věřitele Credit One, a.s. nebylo v tomto řízení dosud pravomocně rozhodnuto, a tedy nelze vyloučit, že i on bude ze zpeněžení nemovitostí uspokojen v souladu s ust. § 298 odst. 1 IZ: hodnota nemovitostí dlužníka zajištěných zástavním právem podle znaleckého posudku vypracovaného v insolvenčním řízení je nižší, než pohledávky, u nichž bylo uplatněno právo na uspokojení ze zpeněžení předmětu zajištění, a tedy bude pak nutno podle ust. § 167 odst. 3 IZ považovat pohledávku věřitele Credit One, a.s. co do zjištěného rozdílu za pohledávku nezajištěnou. 11. V tomto řízení již nelze rozhodnout, že pohledávka věřitele Credit One, a.s. není po právu, neboť byla dne 3.2.2017 co do pravosti a výše zjištěna podle ust. § 201 odst. 1 písm. a) IZ v návaznosti na ust. § 196 odst. 1 věta druhá IZ. Směnka představuje samostatný závazek, který není závislý na konkrétní kauze, byla navíc již Martinem Hiclem převedena na 3. osobu (věřitele Credit One, a.s.) a v takovém případě nelze kauzální námitky ani vznášet. Pokud by dlužník namítal, že Credit One, a.s. jako nabyvatel jednal vědomě na jeho škodu, byl by to právě on, kdo

Shodu s prvopisem potvrzuje Mgr. Eliška Slatinová.

musí konkrétní okolnosti tvrdit a prokázat, nikoli sám věřitel. Navíc i v řízení 26 ICm 3059/2011, 13 VSOL 137/2014-99 (KSBR 26 INS 8111/2011) byla shodná pohledávka pravomocně podle ust. § 201 odst. 1 písm. d) IZ určena po právu. Jiné okolnosti mající vliv na její výši, pokud nastanou, budou soudem zohledněny. Dlužník stále opomíjí, že nemovitosti v jeho vlastnictví budou v insolvenčním řízení zpeněženy nikoli jen pro věřitele Credit One, a.s., bude-li zjištěno jeho právo na uspokojení ze zpeněžení předmětu zajištění, ale v prvém pořadí pro Mgr. Hanu Pavelkovou, jejíž pohledávka byla zjištěna co do pravosti, výše i pořadí bez jeho popěrného úkonu; ostatně sám zahájení insolvenčního dne 20.11.2015 inicioval (k tomu viz i odůvodnění usnesení č. j.-A-30 ze dne 10.11.2016). Do doby, než bude rozhodnuto o pořadí pohledávky věřitele Credit One, a.s., je povinen insolvenční správce částku připadající z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění pro tohoto věřitele deponovat. 12. Proto soud rozhodl, jak uvedeno, když důvod, pro který by mělo být předběžné opatření nařízeno, neshledal.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze prostřednictvím soudu podepsaného podat odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení; odvolání může podat pouze dlužník.

Brno 4. 6. 2018

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Mgr. Eliška Slatinová.