KSBR 31 INS 28792/2013
KSBR 31 INS 28792/2013 A-10

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci navrhovatele 1. faktorská s.r.o., Svatopluka Čecha 413/7, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav, IČ 26777355 proti dlužníkovi Zuzana anonymizovano , anonymizovano , RČ 735209/4255, Jos. Chludila 185, 696 03 Dubňany

o návrhu na zahájení insolvenčního řízení

takto:

Usnesení č.j. KSBR 31 INS 28792/2013-A-8 ze dne 4.12.2013 se mění tak, že zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč se neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku tohoto usnesení bylo rozhodnuto o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení v maximální výši.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včas odvolání, v němž namítal nedostatečné odůvodnění výše uložené zálohy a navrhl přehodnocení tohoto usnesení.

Odvoláním napadené usnesení bylo vydáno asistentem soudce.

Podle ust. § 36a odst. 5 z.č. 6/2002 Sb. ve spojení s ust. § 9 odst. 1 z.č. 121/2008 Sb. bylo odvolání předloženo samosoudci a tím shledáno, že odvolání je důvodné a že mu lze zcela vyhovět.

Proto bylo usnesení změněno tak, jak uvedeno.

Poučení :

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 13.1.2014

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská