KSBR 31 INS 28590/2012-B-18
KSBR 31 INS 28590/2012-B-18

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v insolvenčním řízení dlužníka: Petra anonymizovano , anonymizovano , RČ 826223/4145, Pláňavy 247, 763 63 Halenkovice,

o změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 28590/2012-B-10, ze dne 24.4.2013, ve znění změnového usnesení ze dne 13.11.2013

takto:

Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 28590/2012-B-10, ze dne 24.4.2013, ve znění změnového usnesení ze dne 13.11.2013, o schválení oddlužení se ve výroku VII. mění tak, že do výroku VII., se doplňuje:

Soud přikazuje plátci odměny z dohody o provedení práce: Kaufland Česká republika v.o.s., Praha 4, Pod Višňovkou 25, PSČ 140 00, IČO: 25110161, aby po doručení tohoto rozhodnutí o schválení oddlužení, odměnu nevyplácel dlužníkovi, nýbrž k rukám insolvenčního správce.

Odůvodnění:

Usnesením č.j. 31 INS 28590/2012-B-10, ze dne 24.4.2013 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům.

Dle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Podáním ze dne 2.7.2014 sdělil insolvenční správce, že dlužnice uzavřela dohodu o provedení práce, na základě které pobírá odměnu. Z uvedeného důvodu požádal o vydání změnového usnesení.

Na základě uvedeného insolvenční soud vydal změnové usnesení, kterým uložil plátci odměny z dohody o provedení práce, aby odměnu nevyplácel dlužníkovi, nýbrž k rukám insolvenčního správce. Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 19.09.2014

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská