KSBR 31 INS 28192/2015
KSBR 31 INS 28192/2015 A-10

USN ESEN Í

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci dlužníků Dagmar anonymizovano , anonymizovano , RČ 645420/2007 a Vladimír anonymizovano , anonymizovano , RČ 560212/0621, oba bytem Jílová 4578, 760 05, Zlín,

o návrhu na zahájení insolvenčního řízení

takto:

Usnesení č.j. KSBR 31 INS 28192/2015-A-8 ze dne 11.12.2015 se zrušuje.

Od ůvo d ně n í:

Usnesením uvedeným ve výroku tohoto usnesení bylo rozhodnuto o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníků spojeného s návrhem na povolení oddlužení pro neodstranění vad-nedoplnění příloh.

Proti tomuto rozhodnutí podali dlužníci včas odvolání, v němž odstranili rozporné údaje a doplnili požadované přílohy a navrhli zrušení napadeného rozhodnutí.

Odvoláním napadené usnesení bylo vydáno asistentem soudce.

Podle ust. § 36a odst. 5 z.č. 6/2002 Sb. ve spojení s ust. § 9 odst. 1 z.č. 121/2008 Sb. bylo odvolání předloženo samosoudci a tím shledáno, že je důvodné a že mu lze zcela vyhovět.

Proto bylo usnesení změněno tak, jak uvedeno.

Poučení :

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 12. 1. 2016

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská