KSBR 31 INS 2809/2011-B-26
KSBR 31 INS 2809/2011-B-26

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v insolvenčním řízení dlužníka Jiří anonymizovano , anonymizovano , Pražská 6A, 669 02 Znojmo

o změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 2809/2011-B-6

takto:

Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 2809/20011-B-6 ze dne 21.6.2011, o schválení oddlužení se ve výroku V. mění tak, že výrok V. zní:

Insolvenční správce Ing. Miroslav anonymizovano , anonymizovano , Kadov 71, 672 01 Moravský Krumlov, je oprávněn strhnout si z příjmů (jiných příjmů) dlužníka, které obdrží od plátců dlužníka, k jeho rukám vždy ke každému 25. dni v měsíci částku 900,-Kč (představující zálohu na jeho odměnu ve výši 750,-Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 150,-Kč) a k tomu daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby. Přestane-li být insolvenční správce po dobu trvání účinků oddlužení plněním splátkového kalendáře plátcem daně z přidané hodnoty, dlužník bude platit insolvenčnímu správci k jeho rukám vždy ke každému 25. dni v měsíci částku 900,-Kč bez daně z přidané hodnoty.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-6 ze dne 21.6.2011, schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům. Ve výroku V. usnesení bylo uloženo dlužníkovi platit po dobu trvání účinků oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenčnímu správci k jeho rukám vždy ke každému 25. dni v měsíci částku 900,-Kč, sestávající z odměny ve výši 750,-Kč a náhrady hotových výdajů ve výši 150,-Kč.

Podáním ze dne 10.2.2014 doručeným soudu téhož dne sdělil insolvenční správce soudu, že je plátcem daně z přidané hodnoty, ke svému návrhu připojil osvědčení o registraci plátce DPH.

Soud usnesení o schválení oddlužení změnil, neboť došlo ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení. Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 05.09.2014 JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská