KSBR 31 INS 26947/2012-B-23
KSBR 31 INS 26947/2012-B-23

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v insolvenčním řízení dlužníka: Petra anonymizovano , anonymizovano , RČ 735514/4346, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou 59,

o změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 26947/2012-B-6 ze dne 30. 8. 2013

takto:

I. Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 26947/2012-B-6 ze dne 30. 8. 2013, o schválení oddlužení se ve výroku II. mění tak, že výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, zní:

-věřiteli Ferratum Czech s.r.o., Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5, IČ: 27894690, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 4.650,00 Kč, tj. 0,59 % z těchto příjmů, -věřiteli Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ: 49240901, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 32.077,92 Kč, tj. 4,06 % z těchto příjmů, -věřiteli Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3, IČ: 60197609, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 443.593,90 Kč, tj. 56,16 % z těchto příjmů, -věřiteli Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, nám. Republiky 115, 530 02 Pardubice, IČ: 47452820 na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 8.277,00 Kč, tj. 1,05 % z těchto příjmů, -věřiteli BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČ: 03814742, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 51.415,00 Kč, tj. 6,51 % z těchto příjmů, -věřiteli COFIDIS s.r.o., Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, IČ: 27179907, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 69.559,29 Kč, tj. 8,80 % z těchto příjmů, -věřiteli Provident Financial s.r.o., Olbrachtova 9/2006, 140 00 Praha 4, IČ: 25621351, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 62.862,00 Kč, tj. 7,96 % z těchto příjmů, -věřiteli Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 38.471,10 Kč, tj. 4,87 % z těchto příjmů, -věřiteli ESSOX s.r.o., Senovážné nám. 231/7, 370 21 České Budějovice, IČ: 26764652, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 78.977,00 Kč, tj. 10,00 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-6 ze dne 30. 8. 2013 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Podáním ze dne 1. 11. 2015 požádal insolvenční správce dlužníka o změnu usnesení č.j.-B-6 ze dne 30. 8. 2013, jelikož věřitel Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ: 49240901, nepodal ve lhůtě žalobu na určení pravosti popřené pohledávky ve výši 11.892,00 Kč. Lhůta uplynula dne 7. 6. 2013.

Přihláška pohledávky č. 2 věřitele Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ: 49240901, byla usnesením č.j.-P2-2 ze dne 30. 8. 2013 odmítnuta co do výše 11.892,00 Kč.

V důsledku nepodání žaloby na určení pravosti částečně popřené pohledávky došlo ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení. Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud i bez návrhu splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle poměru pohledávek věřitelů.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 7. 12. 2015

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská