KSBR 31 INS 26848/2012-B-17
KSBR 31 INS 26848/2012-B-17

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci navrhovatele-dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano , RČ 670321/0085, Čtvrť A. Háby 911, 763 12 Vizovice,

o změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 20698/2011-B-6 ze dne 30. 3. 2012

takto:

I. Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 26848/2012-B-5 ze dne 4. 2. 2014, o schválení oddlužení se ve výroku II. mění tak, že výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, zní:

-věřiteli Bohemia Faktoring, s.r.o., Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, Malá Strana, IČ: 27242617, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 68.568,63 Kč, tj. 15,38 % z těchto příjmů, -věřiteli CAGNONE a.s., Husitská 344/63, 340 00 Praha 3, IČ: 27418774, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 238.122,71 Kč, tj. 53,42 % z těchto příjmů, -věřiteli AB 4 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemí, reg. č. 34186049, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 127.045,01 Kč, tj. 28,50 % z těchto příjmů, -věřiteli TGI Money a.s., Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava, IČ: 26878321, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 12.014,24 Kč, tj. 2,70 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j. KSBR 31 INS 20698/2011-B-6 ze dne 30. 3. 2012 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům, usnesení nabylo právní moci dne 4. 2. 2014.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Usnesením č.j.-P1 ze dne 28. 8. 2015 soud vzal na vědomí částečné zpětvzetí přihlášené pohledávky věřitele TGI Money a.s., Vítkovická 3083/1, 702 00

Ostrava, IČ: 26878321, ve výši 489.587,69,-Kč. Usnesení nabylo právní moci dne 9. 10. 2015, a pohledávka věřitele tak byla zjištěna v celkové výši 12.014,24 Kč.

Změna výše přihlášené pohledávky věřitele TGI Money a.s., Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava, IČ: 26878321 nastala z důvodu jejího částečného uhrazení v insolvenčním řízení jiném KSBR 31 INS 27027/2013, kde byla předmětná pohledávka věřitele přihlášena jako zajištěná došlo ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud i bez návrhu splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle poměru pohledávek věřitelů.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 13. 10. 2015

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská