KSBR 31 INS 2614/2011
Číslo jednací: KSBR 31 INS 2614/2011 B-30

USN ESEN Í

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v insolvenčním řízení dlužníků a) Ladislav anonymizovano , anonymizovano a b) Ivana anonymizovano , nar. 16.9.1965, oba byte m Spitznerova 3649/10, 796 01 Prostějov

o změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 2614/2011-B-4

takto:

Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 2614/2011-B-4 ze dne 28.7.2011, o schválení oddlužení se ve výroku VII. mění tak, že

Plátcům příjmu dlužníka a) Ze mědělské družstvo Vrahovice, Majakovského 350, 798 11 Prostějov 6, IČO: 46991735 a České republice-České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČ: 000 06 963 se přikazuje, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděli z příjmu dlužníka a) stanovené srážky v rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky a nevypláceli sražené částky dlužníku a). Částky sražené z příjmu dlužníka a) jsou plátci příjmu (jiného příjmu) dlužníka a) povinni v každém jednotlivém měsíci zasílat insolvenčnímu správci JUDr. Kamile anonymizovano , anonymizovano , Horní náměstí 4, 779 00 Olomouc, a to bez zřetele k tomu, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dosud není v právní moci.

Insolvenční soud určuje, že hlavním příjmem dlužníka, z něhož nebude sražena nezabavitelná částka je důchod poskytovaný Českou republikou-Českou správou sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČ: 000 06 963. Tento plátce vyplatí částku odpovídající nezabavitelné částce dlužníkovi a). Nebude-li důchod dosahovat zákonné výše nezabavitelné částky, odečte zbývající část nezabavitelné částky plátce: Ze mědělské družstvo Vrahovice, Majakovského 350, 798 11 Prostějov 6, IČO: 46991735, a to z příjmu, který od něj dlužník pobírá.

Zákaz vyplatit takto postiženou část mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka se vztahuje na mzdu, plat nebo jiný příjem dlužníka i u každého dalšího plátce, u kterého bude dlužník zaměstnán nebo od něhož bude pobírat jiný příjem. Tato povinnost se vztahuje na každého dalšího plátce mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka.

Od ůvo d ně n í:

Usnesením č.j.-B-4 ze dne 28.7.2011 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka a) a dlužníka b) plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům. Ve výroku VII. usnesení bylo uloženo plátci mzdy dlužníka a), Zemědělské družstvo Vrahovice, Majakovského 350, 798 11 Prostějov 6, IČO: 46991735, aby po doručení tohoto rozhodnutí prováděl z příjmu dlužníka srážky stanovené podle bodů II. a V. výroku tohoto rozhodnutí a aby takto sražené částky nevyplácel dlužníkovi a).

Podáním ze dne 3.7.2013 sdělil insolvenční správce soudu, že dlužník a) je vedle příjmu ze zaměstnání vyplácen i invalidní důchod ve výši 5.914,00 Kč měsíčně. Dne 3.7.2013 insolvenční soud obdržel rozhodnutí České republiky-České správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidního důchodu.

Soud usnesení o schválení oddlužení změnil, neboť došlo ke změně plátce příjmu (jiného příjmu) dlužníka. Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 26.8.2013

JUDr. Alena Knapilová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská