KSBR 31 INS 26079/2015
KSBR 31 INS 26079/2015 A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci dlužníka Helena Úradničková, nar. 25.9.1967, RČ 675925/1785, Husova 165/5, 602 00 Brno (korespondenční adresa Schwaigrova 655/3, 617 00 Brno)

o návrhu na zahájení insolvenčního řízení

takto:

Usnesení č.j. KSBR 31 INS 26079/2015-A-15 ze dne 10.11.2015 se zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku tohoto usnesení bylo rozhodnuto o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, neboť dlužník nesplňoval podmínky pro povolení oddlužení-nezaplatil by nezajištěným věřitelům za 5 let nejméně 30 % jejich pohledávek.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včas odvolání a navrhl, aby záloha nebyla uložena, neboť navýšil své příjmy smlouvou o důchodu ze dne 18.11.2015.

Odvoláním napadené usnesení bylo vydáno vyšším soudním úředníkem.

Podle ust. § 36a odst. 5 z.č. 6/2002 Sb. ve spojení s ust. § 9 odst. 1 z.č. 121/2008 Sb. bylo odvolání předloženo samosoudci a tím shledáno, že je důvodné a že mu lze zcela vyhovět. Postup vyššího soudního úředníka byl uložením zálohy správný, nicméně dlužník dodatečně splnil podmínku, která bránila povolení oddlužení.

Proto bylo usnesení změněno tak, jak uvedeno.

Poučení :

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 24. 11. 2015

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská