KSBR 31 INS 2544/2008
KSBR 31 INS 2544/2008 P34-5

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci dlužníka Ing. Miroslav anonymizovano , anonymizovano , RČ 460329/456, Jihlavská 184, 594 42 Měřín, IČ 43437524 o přihlášce pohledávky č. 34 věřitele Citibank Europe plc, North Wall Quay 1, 166 40 Dublin, Irsko, jiné reg. č. 132781, zast. Mgr. Robertem Němcem, LL.M., advokátem, Jáchymova 2, 110 00 Praha 1,

takto:

Usnesení č.j. KSBR 31 INS 2544/2008-P34-2 ze dne 11.11.2015 se zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku tohoto usnesení bylo rozhodnuto o odmítnutí přihlášky věřitele pro opožděné podání.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel č. 34 včas odvolání. Uvedl, že informace o dlužníku v systému ISIR nebyly úplná, neboť absentovalo jeho rodné číslo.

Odvoláním napadené usnesení bylo vydáno vyšším soudním úředníkem.

Podle ust. § 36a odst. 5 z.č. 6/2002 Sb. ve spojení s ust. § 9 odst. 1 z.č. 121/2008 Sb. bylo odvolání předloženo samosoudci a tím shledáno, že je důvodné a že mu lze zcela vyhovět. Skutečně v systému ISIR nebylo uvedeno při zjištění úpadku dlužníka jeho rodné číslo, proto lhůta věřiteli č. 34 k podání přihlášky marně neuplynula.

Argument odvolatele, že je zahraničním věřitelem, jenž měl být soudem k podání přihlášky vyzván, neobstojí, neboť dlužník nepředložil insolvenčnímu soudu seznam svých věřitelů, z něhož by existence věřitele č. 34 vyplývala, a tedy zde byla nepochybná povinnost soudu k takové výzvě.

Proto soud rozhodl, jak uvedeno.

Poučení :

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 7. 12. 2015

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská