KSBR 31 INS 25378/2014
KSBR 31 INS 25378/2014 P15-4

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci dlužníka Petr anonymizovano , anonymizovano , RČ 771203/4473, Radošovec 456, 798 52 Konice, zast. Mgr. Štěpánem Brunclíkem, advokátem, Petrská 1136/12, 110 00 Praha 1-Nové Město, o přihlášce pohledávky č. 15 věřitele mBank S.A., Senatorska 18, 00950 Warszawa, Polsko, jiné registr. číslo 001254524 (korespondenční adresa Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha-Karlín)

takto:

Usnesení č.j. KSBR 31 INS 25378/2014-P15-2 ze dne 30.11.2015 se zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku tohoto usnesení bylo rozhodnuto o odmítnutí přihlášky pohledávky výše uvedeného věřitele pro opožděnost.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel odvolání, v němž poukázal na skutečnost, že mu nebyla jakožto zahraničnímu věřiteli doručena výzva k podání přihlášky pohledávky v souladu Nařízením Rady ES č. 1346/2000, a proto je třeba jeho přihlášku pohledávky považovat za včasnou.

Odvoláním napadené usnesení bylo vydáno asistentem soudce.

Podle ust. § 36a odst. 5 z.č. 6/2002 Sb. ve spojení s ust. § 9 odst. 1 z.č. 121/2008 Sb. bylo odvolání předloženo samosoudci a tím shledáno, že je pro skutečnosti uváděné věřitelem důvodné a že mu lze zcela vyhovět.

Proto bylo usnesení změněno tak, jak uvedeno.

Poučení :

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 5. 1. 2016

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská