KSBR 31 INS 23828/2011
KSBR 31 INS 23828/2011 P26-4

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci dlužníka BELTIMPEX s.r.o., 687 12 Částkov 148, IČ 25631250

o odvolání věřitele

takto:

Usnesení č.j. KSBR 31 INS 23828/2011-P26-2 ze dne 17.9.2013 se mění tak, že přihláška pohledávky věřitele č. 26 THERMONT spol. s r.o., ulice 2.května 1754, 763 61 Napajedla, IČ 63491206 se neodmítá.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-P26-2 ze dne 17.9.2013 bylo rozhodnuto o odmítnutí přihlášky věřitele č. 26 pro opožděnost.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 26 včas odvolání. Uvedl, že toto rozhodnutí spočívá na nesprávném posouzení věci. Přihlášku jeho pohledávky je třeba považovat za včasnou, neboť okolnosti vzniku jeho pohledávky opožděnost vylučují s poukazem na judikaturu Vrchního soudu v Olomouci 2 VSOL 537/2001-P-48-9 a navrhl, aby usnesení bylo odvolacím soudem změněno-přihláška pohledávky věřitele č. 26 se neodmítá.

Odvoláním napadené usnesení bylo vydáno asistentem soudce. Podle ust. § 36a odst. 5 z.č. 6/2002 Sb. ve spojení s ust. § 9 odst. 1 z.č. 121/2008 bylo odvolání předloženo samosoudci oddělení 31 INS. Tímto bylo shledáno, že odvolání je včasné (dosud nebylo řádně doručeno věřiteli č. 26) a že je důvodné vzhledem k tomu, že asistent soudce řádně neposoudil právní důvod pohledávky věřitele č. 26 k datu jeho vzniku a věřiteli č. 26 lze tedy prozatím zcela vyhovět.

Proto soud rozhodl, jak uvedeno.

Poučení :

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 6.11.2013

JUDr. Alena Knapilová, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská