KSBR 31 INS 2340/2010-B-52
č.j. KSBR 31 INS 2340/2010-B-52

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci navrhovatele-dlužníka: Helena anonymizovano , anonymizovano , bytem Smrčná 135, PSČ 588 01

o změně usnesení č.j. KSBR 31(46)INS 2340/2010-B-15, ze dne19.10.2010, ve znění ze dne 4.8.2011,

takto:

I. Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31(46)INS 2340/2010-B-15, ze dne 19.10.2010, ve znění ze dne 4.8.2011, o schválení oddlužení se ve výroku II. mění tak, že výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, zní:

-věřiteli Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 21.608,86 Kč, 7,87 % z těchto příjmů. -věřiteli PROFI CREDIT Czech, a.s., Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, IČO: 618 60 069, úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 107.817,00 Kč, 39,29 % z těchto příjmů. -věřiteli GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, IČO: 25672720, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 9.085,33 Kč, 3,31 % z těchto příjmů. -věřiteli COFIDIS s.r.o., Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, IČO: 27179907, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 35.822,20 Kč, 13,05 % z těchto příjmů. -věřiteli Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10, IČO: 49241397, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 100.114,80 Kč, 36,48 % z těchto příjmů.

II. Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31(46)INS 2340/2010-B-15, ze dne 19.10.2010, o schválení oddlužení se ve výroku III. mění tak, že výrok III., zní:

Insolvenční soud ukládá dlužnici, aby po dobu trvání účinků oddlužení plněním splátkového kalendáře platila z částky určené k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů insolvenčnímu správci k jeho rukám vždy ke každému 25. dni v měsíci 900,-Kč (představující zálohu na jeho odměnu ve výši 750,-Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 150,-Kč) a k tomu daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby. Přestane-li být

insolvenční správce po dobu trvání účinků oddlužení plněním splátkového kalendáře plátcem daně z přidané hodnoty, dlužník bude platit insolvenčnímu správci k jeho rukám vždy ke každému 25. dni v měsíci částku 900,-Kč (představující zálohu na jeho odměnu ve výši 750,-Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 150,-Kč).

Odůvodnění:

Usnesením č.j. KSBR 46 INS 2340/2010-B-15 ze dne 19.10.2010 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice Heleny anonymizovano , anonymizovano , bytem Smrčná 135, PSČ 588 01, a to plněním splátkového kalendáře.

Výrokem druhým tohoto usnesení uložil soud dlužnici, aby po dobu 5 let platila nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce Mgr. Miroslava Ambrože, s místem výkonu činnosti Telečská 7, Jihlava, PSČ 586 01, vždy ke každému 15. dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení zálohy na odměnu a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1.080,-Kč, podle poměru pohledávek těchto věřitelů stanovených v bodech 1 až 5.

Podle ust. § 38 IZ je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Usnesením č.j. KSBR 31INS 2340/2010-P2-5 ze dne 11.9.2013 rozhodl soud, že přihláška pohledávky č. 2 věřitele PROFI CREDIT Czech, a.s., Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 618 60 069, ve výši 55.878,00 Kč, se odmítá. Ve výroku II. tohoto usnesení ukončil soud účast tohoto věřitele, a to v rozsahu popřené pohledávky ve výši 55.878,00 Kč. Pohledávka tohoto věřitele je zjištěna ve výši 107.817,00 Kč.

S účinností ke dni 1.1.2013 došlo ke změně základní sazby daně z přidané hodnoty ve výši 21 %. Insolvenčnímu správci tedy náleží namísto původní částky 1.080,00 Kč, částka 900,00 Kč + 21%DPH, tj. 1089,00 Kč.

Soud usnesení o schválení oddlužení změnil, neboť došlo ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení. Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 9.10.2013

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská