KSBR 31 INS 23221/2012-B-10
KSBR 31 INS 23221/2012-B-10

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v insolvenčním řízení dlužníků: a) Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , RČ 775620/4742, 671 73 Horní Dubňany a b) Radomír anonymizovano , anonymizovano , RČ 741003/4379, 671 73 Horní Dubňany

o změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 23221/2012-B-7, ze dne 9.12.2013

takto:

I. Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 23221/2012-B-7, ze dne 9.12.2013, o schválení oddlužení se ve výroku II. mění tak, že výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, zní:

-věřiteli T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČO: 64949681, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 21.034,50 Kč, tj. 1,06 % z těchto příjmů, -věřiteli PROFI CREDIT Czech, a.s., Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 61860069, na úhradu jeho pohledávky přihlášené ve výši 352.724,00 Kč, tj. 17,74 % z těchto příjmů,

-věřiteli Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO: 49240901 na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 137.926,05 Kč, tj. 6,94 % z těchto příjmů,

-věřiteli Provident Financial s.r.o., Olbrachtova 9/2006, 140 00 Praha 4, IČO: 25621351, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 16.138,00 Kč měsíční splátku ve výši 0,81 % z těchto příjmů,

-věřiteli GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, IČO: 25672720 na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 283.329,04 Kč, tj. 14,25 % z těchto příjmů, -věřiteli JUDr. Dalimil Mika, LL.M., Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, IČO: 71238573, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 7.865,00 Kč měsíční splátku ve výši 0,40 % z těchto příjmů,

-věřiteli Credium, a.s. Praha 13, Office Park, Bucharova 2657/12, PSČ 158 00, IČO: 25139886, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 205.073,57 Kč měsíční splátku ve výši 10,32 % z těchto příjmů,

-věřiteli AB 4 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemí, reg. č. 34186049, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 159.021,30 Kč, tj. 8,00 % z těchto příjmů,

-věřiteli E.ON Energie, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO: 26078201, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 5.855,00 Kč, tj. 0,29 % z těchto příjmů, -věřiteli Citibank Europe plc, organizační složka, Praha 5-Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČO: 28198131, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 102.883,75 Kč, tj. 5,17 % z těchto příjmů,

-věřiteli CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČO: 25085689, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 416.816,37 Kč měsíční splátku ve výši 20,97 % z těchto příjmů,

-věřiteli Pavla Gregorová, Míšovice 359, 671 71 Hostěradic, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 218.987,05 Kč, tj. 11,01 % z těchto příjmů,

-věřiteli Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 č.p. 969, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 54.847,61 Kč měsíční splátku ve výši 2,76 % z těchto příjmů,

-věřiteli AXA životní pojišťovna a.s., Praha 2, Lazarská 13/8, PSČ 120 00, IČO: 61859524, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 5.607,46 Kč měsíční splátku ve výši 0,28 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-7, ze dne 9.12.2013 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům, usnesení nabylo právní moci dne 12.12.2013.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Usnesením č.j. KSBR 31 INS 23222/2012-P6-5, ze dne 31.7.2013, vzal soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky a zároveň řízení o přihlášce pohledávky č. 6 věřitele Credium, a.s., IČO: 251 39 886, Office Park, Bucharova 2657/12, 158 00, Praha 13 v částce 70.479,69 Kč zastavil. Řízení o přihlášce pohledávky č. 6 je nadále vedeno pro částku 205.073,57 Kč

Usnesením č.j. KSBR 31 INS 23222/2012-P1-5, ze dne 4.10.2013, rozhodl soud, že na místo původního věřitele č. 1-Raiffesen stavební spořitelna, a.s., Koněvova 2747/99, Prah 3, IČ 492 41 257 vstupuje do insolvenčního řízení-Pavla Gregorová, Míšovice 359, 671 71 Hostěradice.

V důsledku zpětvzetí došlo ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení. Došlo ke změně věřitele.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud i bez návrhu splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle poměru pohledávek věřitelů.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 18.2.2014

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská