KSBR 31 INS 23156/2015
KSBR 31 INS 23156/2015 A-16

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano , RČ 715607/4277, Belgická 4164/4, 796 01 Prostějov

o odvolání dlužníka ze dne 7.12.2015

takto:

Usnesení č.j. KSBR 31 INS 23156/2015-A-11 ze dne 23.11.2015 se zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku tohoto usnesení bylo rozhodnuto o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč k tíži dlužníka, neboť nedoplnil svůj návrh na povolení oddlužení o očekávaný příjem po schválení oddlužení: stávající pracovní poměr měl dlužníkovi skončit ke dni 31.12.2015.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včas odvolání. Uvedl, že má od 1.1.2016 uzavřít hlavní pracovní poměr se současným zaměstnavatelem, kde pracuje nyní na dohodu o provedení práce, s příjmem cca 15.000,-Kč/měs..

K výzvě soudu podáním ze dne 29.1.2016 dlužník doložil pracovní smlouvu i mzdový výměr, jak uvedl v odvolání.

Odvoláním napadené usnesení bylo vydáno asistentem soudce.

Podle ust. § 36a odst. 5 z.č. 6/2002 Sb. ve spojení s ust. § 9 odst. 1 z.č. 121/2008 Sb. bylo odvolání předloženo samosoudci a tím shledáno, že je důvodné a že mu lze zcela vyhovět, neboť dlužník dodatečně splnil podmínky, které zákon vyžaduje pro povolení oddlužení.

Proto bylo usnesení změněno tak, jak uvedeno.

Poučení :

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 2. 2. 2016

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská