KSBR 31 INS 2250/2008-B-72
Jednací číslo: KSBR 31 INS 2250/2008-B-72

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v insolvenčním řízení dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , Komenského 1617/17, 586 01 Jihlava,

o změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 2250/2008-B-6 ze dne 25.8.2008, ve znění ze dne 4.2.2010

takto:

I. Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 2250/2008-B-6 ze dne 25.8.2008, ve znění ze dne 4.2.2010, o schválení oddlužení se ve výroku 6. mění tak, že výrok 6., zní:

Insolvenční soud ukládá dlužníkovi, aby po dobu trvání účinků oddlužení plněním splátkového kalendáře platil z částky určené k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů insolvenčnímu správci k jeho rukám vždy ke každému 25. dni v měsíci 900,-Kč (představující zálohu na jeho odměnu ve výši 750,-Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 150,-Kč) a k tomu daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby. Přestane-li být insolvenční správce po dobu trvání účinků oddlužení plněním splátkového kalendáře plátcem daně z přidané hodnoty, dlužník bude platit insolvenčnímu správci k jeho rukám vždy ke každému 25. dni v měsíci částku 900,-Kč (představující zálohu na jeho odměnu ve výši 750,-Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 150,-Kč).

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-6, ze dne 25.8.2008 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka Miroslav anonymizovano , anonymizovano , Komenského 1617/17, 586 01 Jihlava, a to plněním splátkového kalendáře.

Výrokem 6. tohoto usnesení uložil soud dlužníkovi, aby po dobu trvání účinků oddlužení plněním splátkového kalendáře platil insolvenčnímu správci JUDr. Aleně anonymizovano , anonymizovano , Kosmákova 43, 586 01 Jihlava, k jejím rukám vždy ke každému ke každému 1. dni v měsíci částku 1.071,-Kč, sestávající z odměny ve výši 892,50 Kč (odměna ve výši 750,-Kč navýšená o daň z přidané hodnoty) a náhrady hotových výdajů ve výši 178,50 Kč (částka 150,-Kč navýšená o daň z přidané hodnoty). Usnesením č.j. -B-40, ze dne 18.12.2009 soud odvolal insolvenčního správce

JUDr. Alenu anonymizovano , anonymizovano , Kosmákova 43, 586 01 Jihlava z funkce a ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Martinu Kaplánkovou, nar. 3.1.1973, se sídlem Divadelní 1604/8, 586 01 Jihlava, bytem Královský Vršek 3546/44, 586 01 Jihlava.

Podle ust. § 38 IZ je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Podáním ze dne 16.4.2013 sdělil insolvenční správce, že se ke dni 1.5.2013 stal plátcem daně z přidané hodnoty. Insolvenčnímu správci tedy náleží částka 900,00 Kč + 21%DPH, tj. 1089,00 Kč.

Soud usnesení o schválení oddlužení změnil, neboť došlo ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení. Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 12.9.2013

JUDr. Alena Knapilová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská