KSBR 31 INS 2208/2012-B-124
Jednací číslo: KSBR 31 INS 2208/2012-B-124

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce Mgr. Klárou Žákovou v právní věci dlužníka: KORNAB a.s. (dříve KORYNA nábytek, a.s.), Masarykova 260, 768 05 Koryčany, IČO: 253 20 769,

o návrhu osoby blízké na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

t a k t o:

Insolvenční soud povoluje společnosti: L.A.Bernkop 1883, a.s. Brno, Lidická 717/75, PSČ 602 00 IČ 263 09 165, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka KORNAB a.s. (dříve KORYNA nábytek, a.s.), Masarykova 260, 768 05 Koryčany, IČ 253 20 769, ohledně:

-pozemek p. č. 1365/8 o výměře 438 m, zastavěná plocha a nádvoří, -pozemek p. č. 1365/9 o výměře 438 m, zastavěná plocha a nádvoří, -pozemek p. č. 1365/34 o výměře 6326 m, ostatní plocha-zeleň, -pozemek p. č. 1365/35 o výměře 265 m, ostatní plocha-ostatní komunikace, -pozemek p. č. 1365/36 o výměře 608 m, ostatní plocha-zeleň,

Vše zapsáno na LV č. 1606, v katastrálním území Koryčany .

O d ů v o d n ě n í:

Podáním ze dne 6. 1. 2014, doručeným soudu dne 8. 1. 2014, domáhal se navrhovatel L.A.Bernkop 1883, a.s. Brno, Lidická 717/75, PSČ 602 00 IČ 263 09 165, osoba která s dlužníkem tvoří koncern, udělení souhlasu s nabytím majetku z majetkové podstaty dle ust. § 295 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) v účinném znění (dále jen IZ ), a to ohledně výše uvedeného nemovitého majetku.

Navrhovatel má zájem o koupi předmětných nemovitostí z důvodu, že bezprostředně souvisí s areálem, který navrhovatel nabyl na základě výjimky povolené soudem.

Dle ust. § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Věřitelský výbor vyslovil souhlas s návrhem na povolení výjimky L.A.Bernkop 1883, a.s. Brno, Lidická 717/75, PSČ 602 00 IČ 263 09 165, osobě která s dlužníkem tvoří koncern (dok. B-123 soudního spisu).

Insolvenční soud veden zásadami insolvenčního řízení, kdy existuje předpoklad, že povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka pro osobu, která tvoří s dlužníkem koncern, se dosáhne rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů, a po souhlasném vyjádření věřitelského výboru i insolvenčního správce, rozhodl tak, že výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě blízké v souladu s ust. § 295 odst. 3 IZ povolil.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 IZ).

Krajský soud v Brně dne 11. 2. 2014

Mgr. Klára Žáková v. r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská