KSBR 31 INS 21312/2012
KSBR 31 INS 21312/2012 B-63

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci dlužníka Ivana anonymizovano , anonymizovano , RČ 645112/1259, Štěpnická 1099, 686 06 Uherské Hradiště

o návrhu na zahájení insolvenčního řízení

takto:

Usnesení č.j. KSBR 31 INS 21312/2012-B-55 ze dne 6.1.2016 se zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku tohoto usnesení bylo rozhodnuto o uložení pořádkové pokuty insolvenčnímu správci za nesplnění uložené povinnosti.

Proti tomuto rozhodnutí podal insolvenční správce včas odvolání. Uvedl, že svou povinnost splnil.

Odvoláním napadené usnesení bylo vydáno asistentem soudce.

Podle ust. § 36a odst. 5 z.č. 6/2002 Sb. ve spojení s ust. § 9 odst. 1 z.č. 121/2008 Sb. bylo odvolání předloženo samosoudci a tím shledáno, že je důvodné a že mu lze zcela vyhovět, neboť splnění uložené povinnosti insolvenčním správcem asistent soudce ve spisovém materiálu přehlédl.

Proto bylo usnesení změněno tak, jak uvedeno.

Poučení :

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 3. 2. 2016

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská