KSBR 31 INS 20890/2011-B-27
KSBR 31 INS 20890/2011-B-27

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v insolvenčním řízení dlužníka: Lukáš anonymizovano , anonymizovano , Janouškova 23, 613 00 Brno,

o změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 20890/2011-B-6 ze dne 22.5.2012

takto:

I. Usnesení insolvenčního soudu č. j. KSBR 31 INS 20890/2011-B-6 ze dne 22.5.2012, o schválení oddlužení se ve výroku II. mění tak, že výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, zní:

-věřiteli T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČO: 649 49 681, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 11.628,90 Kč měsíční splátku ve výši 9,76 % z těchto příjmů, -věřiteli Home Credit a.s., Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 269 78 636, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 44.703,96 Kč, tj. 37,52 % z těchto příjmů, -věřiteli Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 452 44 782, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 60.197,01 Kč měsíční splátku ve výši 50,53 % z těchto příjmů, -věřiteli RWE Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČO: 49903209, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 2.608,66 Kč, tj. 2,19 % z těchto příjmů. Odůvodnění:

Usnesením č. j.-B-6 ze dne 22.5.2012 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům, usnesení nabylo právní moci dne 1.6.2012.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Usnesením č.j.-P4-3, ze dne 3.2.2014, vzal soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky a zároveň řízení o přihlášce pohledávky č. 4 věřitele: E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice, IČ 260 78 2014, co do částky 4.176,00 Kč, zastavil.

V důsledku zpětvzetí došlo ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení.

Usnesením č.j.-P5-2, ze dne 5.5.2014, soud rozhodl, že do zahájeného řízení vstupuje na místo věřitele Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČO: 499 70 607, společnost RWE Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČO: 49903209.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud i bez návrhu splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle poměru pohledávek věřitelů.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 12.5.2014

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská