KSBR 31 INS 20696/2013
KSBR 31 INS 20696/2013 A-13

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci dlužníka Ladislav anonymizovano , anonymizovano , RČ 721219/4396, Nám. Míru 162, 768 24 Hulín

o návrhu na zahájení insolvenčního řízení

takto:

Usnesení č.j. KSBR 31 INS 20696/2013-A-10 ze dne 10.10.2013 se mění tak, že zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč se neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku tohoto usnesení bylo rozhodnuto o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení v maximální výši, neboť dlužník nesplňuje podmínky pro povolení oddlužení.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včas odvolání. Uvedl, že rozhodnutí soudu spočívá na nesprávném posouzení věci, neboť je postaveno na odlišných skutkových zjištěních, než dlužník uváděl-dlužník nemá vyživovací povinnost k manželovi a třem dětem, ale pouze ke zletilému jednomu dítěti, je rozvedený a jeho závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění činí 312.603,21 Kč a nikoli soudem uvedených nesprávně 131.112,-Kč. Není tedy jednoznačné, z čeho soud vycházel při stanovení povinnosti k zaplacení zálohy.

Odvoláním napadené usnesení bylo vydáno asistentem soudce.

Podle ust. § 36a odst. 5 z.č. 6/2002 Sb. ve spojení s ust. § 9 odst. 1 z.č. 121/2008 Sb. bylo odvolání předloženo samosoudci a tím shledáno, že odvolání je důvodné (z usnesení skutečně není jednoznačně patrno vzhledem k nesprávným údajům o dlužníkovi, zda je uložení zálohy na náklady řízení nezbytné vzhledem k navrženému a soudem zamýšlenému způsobu řešení úpadku) a že mu lze zcela prozatím vyhovět.

Proto bylo usnesení změněno tak, jak uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 14.11.2013

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská