KSBR 31 INS 20154/2016
KSBR 31 INS 20154/2016 A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci dlužníka Milan anonymizovano , anonymizovano , RČ 800222/3834, Nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

o návrhu na zahájení insolvenčního řízení

takto:

Usnesení č. j. KSBR 31 INS 20154/2016-A-9 ze dne 29.9.2016 se zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku tohoto usnesení bylo rozhodnuto o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení dlužníkovi ve výši 50.000,-Kč pro nesplnění 30 % kvóty plnění nezajištěným věřitelů dlužníka s předpokladem řešení jeho úpadku konkursem.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včas odvolání. Uvedl, že soud pochybil. když přednostní pohledávky spočívající v dluhu na výživném započítal do celkové výše závazků dlužníka.

Odvoláním napadené usnesení bylo vydáno asistentem soudce.

Podle ust. § 36a odst. 5 z.č. 6/2002 Sb. ve spojení s ust. § 9 odst. 1 z.č. 121/2008 Sb. bylo odvolání předloženo samosoudci a tím shledáno, že je důvodné a že mu lze zcela vyhovět. Pohledávky výživného jsou přednostními pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, o tyto se tedy snižuje celkový objem pohledávek přihlášených věřitelů; po takto provedeném přepočtu pak lze u dlužníka shledat (prozatím) možnost splnění oddlužení v zákonem stanovených kriteriích.

Proto samosoudce rozhodl, jak uvedeno.

Poučení :

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 13. 10. 2016

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská isir.justi ce.cz