KSBR 31 INS 19772/2011
KSBR 31 INS 19772/2011 B-29

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci navrhovatele-dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , 696 74 Velká nad Veličkou

změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 19772/2011-B-11 ze dne 21.6.2012, ve znění ze dne 22.10.2012

takto:

I. Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 19772/2011-B-11 ze dne 21.6.2012, ve znění ze dne 22.10.2012, o schválení oddlužení se ve výroku II. mění tak, že výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, zní:

-věřiteli Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Templová 747, 110 01 Praha 1, IČO: 471 16 617, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 7.697,53 Kč, tj. 2,37 % z těchto příjmů, -věřiteli Profidebt, s.r.o., Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, IČO: 272 21 971, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 216.041,17 Kč, tj. 66,60 % z těchto příjmů, -věřiteli Celní úřad Hodonín, Brněnská 48, 695 01 Hodonín, IČO: 712 14 011, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 200,00 Kč, tj. 0,06 % z těchto příjmů, -věřiteli Bohemia Faktoring, s.r.o., Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, Malá Strana, IČO: 272 42 617, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 35.395,79 Kč měsíční splátku ve výši 10,91 % z těchto příjmů, -věřiteli Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 618 59 869, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 12.861,00 Kč, tj. 3,97 % z těchto příjmů, -věřiteli TEMPLON LIMITED, HE 224874, Limasol, Arch. Kyprianou, Ag. Andr 2, Kypr, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 52.180,00 Kč, tj. 16,09 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-11 ze dne 21.6.2012 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům, usnesení nabylo právní moci dne 2.7.2012.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Usnesením č.j.-P-6-3, ze dne 14.5.2013, vzal soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky a zároveň řízení o přihlášce pohledávky č. 6 věřitele Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747/99, 130 45, Praha 3, IČO: 492 41 257, zastavil. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení skončila. Došlo tedy ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle poměru pohledávek věřitelů.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 12.9.2013 JUDr. Alena Knapilová, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská