KSBR 31 INS 19500/2011-B-23
KSBR 31 INS 19500/2011-B-23

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci navrhovatele-dlužníka: Naděžda anonymizovano , anonymizovano , 798 06 Otaslavice 161 o změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 19500/2011-B-7, ze dne 22.6.2012

takto:

I. Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 19500/2011-B-7, ze dne 22.6.2012, o schválení oddlužení se ve výroku II. mění tak, že výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, zní:

-věřiteli VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s., Francouzská 28, 120 00 Praha 2, IČO: 618 58 714, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 57.690,00 Kč, tj. 9,32 % z těchto příjmů, -věřiteli JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5-Zličín, IČ: 720 65 699, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 7.800,00 Kč, tj. 1,26 % z těchto příjmů, -věřiteli IFP Institut Finančního Poradenství, a.s., Příkop 4, 604 64 Brno, IČO: 634 87 594, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 26.400,00 Kč, tj. 4,27 % z těchto příjmů, -věřiteli APOLLO LEASING spol. s r.o., Otýlie Beníškové 1556/12, 301 00 Plzeň, IČO: 611 71 603, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 85.919,00 Kč, tj. 13,88 % z těchto příjmů, -věřiteli RILEX TRADERS, a.s. Brno, Radnická 11, PSČ 602 00, IČ: 282 80 857, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 26.687,00 Kč, tj. 4,31 % z těchto příjmů, -věřiteli Profidebt, s.r.o., Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, IČO: 272 21 971, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 19.913,79 Kč, tj. 3,22 % z těchto příjmů, -věřiteli SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD, Afentrikas 4, Afentrika Court, Office 2, 6018, Larnaca, Kypr, jiné reg. č. HE 257931, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 91.708,74 Kč, tj. 14,82 % z těchto příjmů, -věřiteli PROFI CREDIT Czech, a.s., Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, IČO: 618 60 069, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 17.508,00 Kč, tj. 2,83 % z těchto příjmů,

-věřiteli T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČO: 649 49 681, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 14.968,40 Kč, tj. 2,42 % z těchto příjmů, -věřiteli Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Budějovická 5, 140 21 Praha 4, IČO: 639 98 530, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 7.159,00 Kč, tj. 1,16 % z těchto příjmů, -věřiteli Matco, s.r.o., Opatovická 1659/4, 110 00 Praha 1, IČO: 264 25 033, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 34.584,00 Kč, tj. 5,59 % z těchto příjmů, -věřiteli GMAC, s.r.o. Praha 4, Olbrachtova 9, PSČ 140 00, IČO: 256 34 208, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 105.142,00 Kč, tj. 16,99 % z těchto příjmů, -věřiteli GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, IČO: 256 72 720 na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 111.906,42 Kč, tj. 18,08 % z těchto příjmů, -věřiteli Fincentrum a.s. Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, IČO: 262 50 357, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 11.476,71 Kč, tj. 1,85 % z těchto příjmů.

Od ůvo d ně n í:

Usnesením č.j.-B-7, ze dne 22.6.2012 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům, usnesení nabylo právní moci dne 27.6.2012.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Usnesením č.j.P3-3, ze dne 11.9.2012, odmítl soud přihlášku pohledávky a zároveň ukončil účast věřitele IFP Institut Finančního Poradenství, a.s., Příkop 4, 604 64 Brno, IČO: 634 87 594, v insolvenčním řízení co do částky 68.200,00 Kč. Řízení o přihlášce pohledávky č. 3 je nadále vedeno pro částku 26.400,00 Kč

Usnesením č.j.-P7-3, ze dne 11.9.2012, vyhověl soud návrhu věřitele č.7 DEBTINVEST LIMITED, Porter Road 33, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, jiné reg. č. 609191, aby do insolvenčního řízení na jeho místo vstoupil nabyvatel pohledávky č. 7-obchodní společnost SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD, Afentrikas 4, Afentrika Court, Office 2, 6018, Larnaca, Kypr, jiné reg. č. HE 257931.

V důsledku ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení. Došlo ke změně věřitele.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud i bez návrhu splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle poměru pohledávek věřitelů.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 18.2.2014

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská