KSBR 31 INS 19430/2014
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Váš dopis zn.: KSBR 31 INS 19430/2014 Ze dne: Naše sp.zn.: 3 VSOL 1102/2014-A-11 Krajský soud v Brně Vyřizuje: Miroslava Kupková Husova 15 telefon: 585532319 601 95 Brno e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 20. října 2014

Vrácení věci bez věcného vyřízení

Vracíme spis sp. zn. KSBR 31 INS 19430/2014 bez věcného vyřízení k provedení úkonu podle § 209 o.s.ř.

Odvolání dlužníka Františka Jurníčka ze dne 5. 8. 2014 (č.l. A-7) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29.7.2014, č.j.-A-6 nemá dosud náležitosti stanovené pro odvolání v ustanovení § 42 odst. 4 a § 205 odst. 1 o.s.ř., neboť postrádá podpis odvolatele, přičemž soud prvního stupně usnesením ze dne 19. 8. 2014, č.j.-A-8 dlužníka k doplnění podpisu na odvolání nevyzýval. Podpis odvolatele je podstatnou náležitostí odvolání, jejíž nedostatek brání pokračování v řízení ve smyslu § 43 odst. 2 o.s.ř. (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 298/99, publikované v časopise Soudní judikatura pod č. 16/2000).

Bude proto nutné ve smyslu ustanovení § 209 o.s.ř. postupem podle ustanovení § 43 o.s.ř. (§ 211 o.s.ř.) vyzvat dlužníka k doplnění podpisu na odvolání se dne 5. 8. 2014 (č.l. A-7) a poučit jej o následcích, nebude-li výzvě soudu vyhověno (tj. o odmítnutí odvolání).

Teprve po provedení výše uvedeného úkonu, nenastane-li potřeba jiného procesního postupu, bude možno spis opětovně předložit odvolacímu soudu, a to s novou předkládací zprávou.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu