KSBR 31 INS 1925/2013-A-9
KSBR 31 INS 1925/2013-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci navrhovatele: Miloslav anonymizovano , anonymizovano , Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava, IČO: 617 37 089 proti dlužníkovi KELTEX spol. s r.o., Křižíkova 19, 612 00 Brno, IČO: 428 66 294, zast. JUDr. Janem Streličkou, advokátem, společníkem Strelička & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Slovákova 279/11, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 293 16 006,

o odvolání dlužníka

takto:

Usnesení č.j.-A-5 ze dne 30.1.2013 se ve II. bodu výroku mění tak, že navrhovatel je povinen nahradit dlužníkovi náklady řízení ve výši 5.600,-Kč a na náhradě DPH 1176,-Kč, celkem 6.776,-Kč, a tyto zaplatit právnímu zástupci dlužníka JUDr. Janu Streličkovi, advokátovi, do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku tohoto usnesení bylo v bodu II. rozhodnuto o náhradě nákladů řízení mezi účastníky tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení podle ust. § 146 odst. 3 osř při odmítnutí návrhu na zahájení řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včas odvolání a navrhl přehodnocení tohoto výroku usnesení s tím, že mu náklady řízení vznikly ve výši odměny právního zástupce.

Odvoláním napadené usnesení bylo vydáno asistentem soudce.

Podle ust. § 36a odst. 5 z.č. 6/2002 Sb. ve spojení s ust. § 9 odst. 1 z.č. 121/2008 Sb. bylo odvolání předloženo samosoudci a tím shledáno, že odvolání je důvodné a že mu lze zcela vyhovět.

Dlužník, ač soudem dosud nevyzván, po zahájení insolvenčního řízení aktivně konal a podal své vyjádření k insolvenčnímu návrhu dne 29.1.2013. Vzhledem k tomu, že insolvenční návrh byl soudem odmítnut, tedy navrhovatel zavinil podle ust. § 146 odst. 3 osř, že řízení dále nepokračuje a je nutno vypořádat s ostatními účastníky (dlužníkem) vzniklé náklady řízení-tyto jim nahradit. Jediným dalším účastníkem řízení je dlužník, kterému vznikly náklady řízení ve výši, jak uvedena výše, a to za dva úkony právní pomoci v režijním paušálu á 300,-Kč (převzetí věci, příprava-vyjádření k návrhu) a 50% paušální odměny podle § 8 a 13 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. s náhradou DPH ve výši 21% podle zvláštního právního předpisu podle předloženého osvědčení o registraci plátce DPH právního zástupce dlužníka.

Proto bylo usnesení změněno tak, jak uvedeno.

Poučení :

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 21.2.2012

JUDr. Alena Knapilová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Daniela Michnová