KSBR 31 INS 18396/2015
KSBR 31 INS 18396/2015 A-12 USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci dlužníka Zuzana Krkošková, anonymizovano , anonymizovano , RČ 795117/5683, 768 61 Mrlínek 27

o návrhu na zahájení insolvenčního řízení

takto:

I. Usnesení č.j. KSBR 31 INS 18396/2015-A-8 ze dne 10.8.2015 se zrušuje.

II. Dlužníkovi se ukládá, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení podal své vyjádření k podání Okresní správy sociálního zabezpečení Kroměříž ze dne 10.8.2015.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným v I. bodu výroku tohoto usnesení bylo rozhodnuto o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka pro neodstranění vad návrhu-absenci příloh a možnosti soudu dovodit, zda z příjmu dlužníka bude tento schopen uhradit nezajištěným věřitelů alespoň 30 % jejich pohledávek.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včas odvolání. Uvedl, že včas doložil všechny požadované přílohy i darovací smlouvu.

Odvoláním napadené usnesení bylo vydáno asistentem soudce.

Podle ust. § 36a odst. 5 z.č. 6/2002 Sb. ve spojení s ust. § 9 odst. 1 z.č. 121/2008 Sb. bylo odvolání předloženo samosoudci a tím shledáno, že je důvodné a že mu lze zcela vyhovět, neboť dlužník k výzvě soudu požadované doložil listiny doložil a usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu nemělo být vydáno.

Proto bylo usnesení změněno tak, jak uvedeno.

V mezidobí Okresní správa sociálního zabezpečení Kroměříž sdělila, že nesouhlasí s povolením oddlužení dlužníka a trvá na 100 % uspokojení své pohledávky. Proto soud vyzval dlužníka k vyjádření svého stanoviska.

Poučení :

Proti I. bodu výroku tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Proti II. bodu výroku tohoto usnesení není odvolání přípustné.

Krajský soud v Brně dne 24. 9. 2015 JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská