KSBR 31 INS 18375/2011-B-38
KSBR 31 INS 18375/2011-B-38

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v insolvenčním řízení dlužníka Dagmar anonymizovano , anonymizovano , RČ 645717/0643, Dobré Pole 4, 691 81 Březí u Mikulova,

o změně usnesení KSBR 31 INS 18375/2011-B-7

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 31 INS 18375/2011-B-7 ze dne 28. 5. 2012 se ve výroku III. mění tak, že výrok III. zní:

První splátku je dlužník povinen uhradit věřitelům k 25.6.2012, a to z příjmu, který dlužník pobírá od BOHEMIA SEKT, s.r.o., Smetanova 220, 332 02 Starý Plzenec, IČO: 453 58 711 a z vdovského důchodu, který dlužník pobírá od České republiky-České správy sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČ: 00006963. Ke způsobu výpočtu částky, která je oddlužením nepostižitelnou částí dlužníkových příjmů, lze využít kalkulátor splátek na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti http://insolvencni_zakon.justice .cz/dluznik/kalkulacka.html.

II. Usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-7 ze dne 28. 5. 2012 se dále ve výroku VII. mění tak, že výrok VII. zní:

Soud přikazuje plátci BOHEMIA SEKT, s.r.o., Smetanova 220, 332 02 Starý Plzenec, IČO: 453 58 711 a poskytovateli vdovského důchodu České republice-České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČ: 00006963, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení vždy v příslušném měsíci, v termínech určených pod body II. a V. výroku tohoto rozhodnutí, poukázali celou mzdu a jiný příjem dlužníka insolvenčnímu správci na účet, z něhož posléze insolvenční správce vyplatí dlužníkovi základní nepostižitelnou částku, a aby mzdu a jiný příjem nevypláceli dlužníkovi. Číslo účtu, na který bude mzda a jiný příjem dlužníka poukazovány, sdělí insolvenční správce neprodleně dlužníkovi i plátci mzdy a poskytovateli jiného příjmu dlužníka, bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí.

Zákaz vyplatit mzdu, plat nebo jiný příjem dlužníka se vztahuje na mzdu, plat nebo jiný příjem dlužníka i u každého dalšího plátce, u kterého bude dlužník zaměstnán nebo od něhož bude pobírat jiný příjem. Tato povinnost se vztahuje na každého dalšího plátce mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka.

Poukázáním uvedených částek se plní povinnost uložená dlužníkovi pod body II. a V. výroku tohoto usnesení.

Srážky se provádějí z čisté mzdy, platu nebo jiného příjmu; dlužníkovi nesmí být sražena základní nepostižitelná částka, jejíž výpočet stanoví zvláštní předpis.

Z čistého příjmu, který zbývá po odečtení základní nepostižitelné částky a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k uspokojení pohledávek určených pod body II. a V. tohoto rozhodnutí dvě třetiny.

Plátce příjmu popř. jiného příjmu dlužníka je povinen do jednoho týdne oznámit podepsanému soudu, že od něj dlužník přestal pobírat příjem popř. jiný příjem, a zaslat soudu vyúčtování částek, které poukázal insolvenčnímu správci.

O právech a povinnostech plátce příjmu dlužníka po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení platí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu o plátci mzdy při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-7 ze dne 28. 5. 2012 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům, usnesení nabylo právní moci dne 31. 5. 2012.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Podáním ze dne 5. 11. 2015 požádal insolvenční správce o změnu usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, a to s ohledem na zjištění, že dlužníkovi byl přiznán vdovský důchod poskytovaný Českou republikou-Českou správou sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČ: 00006963, přičemž dlužník i nadále pobírá mzdu od zaměstnavatele BOHEMIA SEKT, s.r.o., Smetanova 220, 332 02 Starý Plzenec, IČO: 453 58 711.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 11. 1. 2016

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská