KSBR 31 INS 18265/2017-A-10
Jednací číslo: KSBR 31 INS 18265/2017-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci dlužníků: Zbyněk anonymizovano , anonymizovano , RČ 830213/3807, Plovární 478/1, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí a Barbora anonymizovano , nar. 18. 05. 1983, RČ 835518/3815, Kociánka 60/7, 612 00 Brno, oba korespondenční adresa Olomoucká 499/130, 618 00 Brno, zast. Mgr. Tomášem Palíkem, advokátem se sídlem třída Kpt. Jaroše 1946/35, 602 00 Brno,

o návrhu na zahájení insolvenčního řízení

takto:

Usnesení č. j. KSBR 31 INS 18265/2017-A-8 ze dne 13.11.2017 se zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku tohoto usnesení bylo rozhodnuto o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníků pro nedoplnění insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení o jeho povinnou přílohu.

Proti tomuto rozhodnutí podali dlužníci včas odvolání, k němuž povinnou přílohu doložili, a požadovali zrušení napadeného usnesení.

Odvoláním napadené usnesení bylo vydáno asistentem soudce.

Podle ust. § 36a odst. 5 z. č. 6/2002 Sb. ve spojení s ust. § 9 odst. 1 z. č. 121/2008 Sb. bylo odvolání předloženo samosoudci a tím shledáno, že je důvodné a že mu lze zcela vyhovět. Asistent soudce původně nepochybil odmítnutím insolvenčního návrhu dlužníků, nicméně dlužníci dodatečně odstranili nedostatek, který dalšímu pokračování v insolvenčním řízení bránil; proto samosoudce rozhodl, jak uvedeno. isir.justi ce.cz

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 3. 1. 2018

JUDr. Alena Knapilová v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Bc. Lenka Konečná