KSBR 31 INS 17763/2013-B-31
KSBR 31 INS 17763/2013-B-31

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci dlužníků Jiří anonymizovano , anonymizovano , RČ 721130/4529 a Bronislava anonymizovano , anonymizovano , RČ 726219/4126, oba bytem Kpt. Nálepky 1204, 765 02 Otrokovice,

o změně usnesení KSBR 31 INS 17763/2013-B-8 ve znění změnového usnesení KSBR 31 INS 17763/2013-B-23, opravného usnesení KSBR 31 INS 17763/2013-B-25 a opravného usnesení KSBR 31 INS 17763/2013-B-26

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 31 INS 17763/2013-B-8 ze dne 28.1.2014 ve znění změnového usnesení č.j. KSBR 31 INS 17763/2013-B-23 ze dne 8.12.2014, opravného usnesení KSBR 31 INS 17763/2013-B-25 ze dne 12. 1. 2015 a opravného usnesení KSBR 31 INS 17763/2013-B-26 ze dne 19. 1. 2015 se ve výroku II. mění tak, že výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, zní:

-věřiteli CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČ: 25085689, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 120.292,00 Kč, tj. 6,56 % z těchto příjmů, -věřiteli Wüstenrot-stavební spořitelna a.s., Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ: 47115289, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 131.005,85 Kč, tj. 7,14 % z těchto příjmů, -věřiteli Wüstenrot hypoteční banka a.s., Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 14023, IČ: 26747154, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 811.501,61 Kč, tj. 44,23 % z těchto příjmů, -věřiteli GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, IČ: 25672720, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 703.588,03 Kč, tj. 38,35 % z těchto příjmů, -věřiteli Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, IČ: 471 16 617, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 4.000,00 Kč, tj. 0,22 % z těchto příjmů, -věřiteli SMART Capital, a.s., Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, IČ: 26865297, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 30.549,04 Kč, tj. 1,67 % z těchto příjmů, -věřiteli Provident Financial s.r.o., Olbrachtova 9/2006, 140 00 Praha 4, IČ: 25621351, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 24.700,00 Kč, tj. 1,35 % z těchto příjmů, -věřiteli T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 2.600,00 Kč, tj. 0,14 % z těchto příjmů,

-věřiteli UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Praha 4, IČ: 00562262, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 6.313,00 Kč, tj. 0,34 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-8 ze dne 28. 1. 2014 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníků Jiří anonymizovano , anonymizovano , RČ 721130/4529 a Bronislava anonymizovano , anonymizovano , RČ 726219/4126, oba bytem Kpt. Nálepky 1204, 765 02 Otrokovice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům, usnesení nabylo právní moci dne 30. 1. 2014.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Podáním, které bylo soudu doručeno dne 4. 12. 2015, požádal insolvenční správce o úpravu splátkového kalendáře, a to s ohledem na odmítnutí přihlášek pohledávek věřitelů T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681, Provident Financial s.r.o., Olbrachtova 9/2006, 140 00 Praha 4, IČ: 25621351 a SMART Capital, a.s., Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, IČ: 26865297, a částečné ukončení účasti těchto věřitelů v insolvenčním řízení v rozsahu odmítnutých pohledávek.

Usnesením č.j.-P6-2 vzal soud na vědomí částečné odmítnutí přihlášky pohledávky a zároveň řízení o přihlášce pohledávky č. 6 věřitele SMART Capital, a.s., Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, IČ: 26865297, co do částky 32.713,96 Kč, zastavil. Pohledávka č. 6 je tak nadále v insolvenčním řízení zjištěna ve výši 30.549,04 Kč.

Usnesením č.j. KSBR 31 INS 17764/2013-P8-3 vzal soud na vědomí částečné odmítnutí přihlášky pohledávky a zároveň řízení o přihlášce pohledávky č. 8 věřitele Provident Financial s.r.o., Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 25621351, co do částky 46.972,00 Kč, zastavil. Pohledávka č. 8 je tak nadále v insolvenčním řízení zjištěna ve výši 24.700,00 Kč.

Usnesením č.j. KSBR 31 INS 17764/2013-P4-2 vzal soud na vědomí částečné odmítnutí přihlášky pohledávky a zároveň řízení o přihlášce pohledávky č. 4 věřitele T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681, co do částky 2.021,00 Kč, zastavil. Pohledávka č. 8 je tak nadále v insolvenčním řízení zjištěna ve výši 2.600,00 Kč.

Usnesením č.j. KSBR 31 INS 17764/2013-P5-2 vzal soud na vědomí odmítnutí přihlášky pohledávky a zároveň řízení o přihlášce pohledávky č. 5 věřitele SMART Capital, a.s., Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, IČ: 26865297 zastavil.

Usnesením č.j.-P8-3 vzal soud na vědomí odmítnutí přihlášky pohledávky a zároveň řízení o přihlášce pohledávky č. 8 věřitele Provident Financial s.r.o., Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 25621351 zastavil.

V důsledku odmítnutí přihlášek pohledávek došlo ke změně výše závazků dlužníků zahrnutých do oddlužení.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud i bez návrhu splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníků podle poměru pohledávek věřitelů.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 11. 1. 2016

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská