KSBR 31 INS 16706/2014
KSBR 31 INS 16706/2014 A-10

USNES EN Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , RČ 606124/0955, Horní Valy 1318, 688 01 Uhe rský Brod

o návrhu na zahájení insolvenčního řízení

takto:

Usnesení č.j. KSBR 31 INS 16706/2014-A-7 ze dne 21.7.2014 se mění tak, že se záloha na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Od ůvo d ně n í:

Usnesením uvedeným ve výroku tohoto usnesení bylo rozhodnuto o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včas odvolání. Uvedl, že není schopen zaplatit zálohu, navíc žádný z věřitelů dosud neuplatnil námitky proti řešení úpadku dlužníka oddlužením, byť má dluhy z podnikání.

Odvoláním napadené usnesení bylo vydáno asistentem soudce.

Podle ust. § 36a odst. 5 z.č. 6/2002 Sb. ve spojení s ust. § 9 odst. 1 z.č. 121/2008 Sb. bylo odvolání předloženo samosoudci a tím shledáno, že je důvodné a že mu lze zcela vyhovět, neboť argumentace dlužníka ve spojení s ust. § 403 odst. 2 poslední věta IZ je případná.

Proto bylo usnesení změněno tak, jak uvedeno.

Po uče ní :

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 18.08.2014

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská