KSBR 31 INS 16687/2012-A-17
KSBR 31 INS 16687/2012-A-17

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci dlužníka: Svatopluk anonymizovano , anonymizovano , RČ 760202/1790, 687 03 Babice 232

o návrhu na zahájení insolvenčního řízení

takto:

I. Usnesení č.j. KSBR 31 INS 16687/2012-A-12 ze dne 22.8.2012 se mění tak, že návrh na zahájení insolvenčního řízení se neodmítá.

II. Dlužníkovi se ukládá, aby ve lhůtě 10-ti dnů od doručení tohoto usnesení splnil povinnosti uložené mu usnesením č.j. KSBR 31 INS 16687/2012-A-9 ze dne 31.7.2012; poučení uvedená v tomto usnesení zůstávají zachována a nezměněna.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným v I. bodu výroku tohoto usnesení bylo rozhodnuto o odmítnutí insolvenčního návrhu pro nedoplnění rozhodných skutečností a dokladů o úpadku dlužníka.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání s odůvodněním, že u něj nastaly skutečnosti odůvodňující prodloužení lhůty k doložení těchto (žádal o prodloužení lhůty a nebylo mu vyhověno) a současně doložil soudu hlášení o pracovním úrazu a rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti.

Odvoláním napadené usnesení bylo vydáno asistentem soudce.

Podle ust. § 36a odst. 5 z.č. 6/2002 Sb. ve spojení s ust. § 9 odst. 1 z.č. 121/2008 Sb. bylo odvolání předloženo samosoudci a tím shledáno, že odvolání jsou důvodná a že jim lze zcela prozatím vyhovět.

Proto byla obě usnesení změněna tak, jak uvedeno.

Současně byla dlužníkovi uložena povinnost k doložení požadovaných tvrzení a dokladů k posouzení jeho úpadku.

Poučení:

Proti I. bodu výroku tohoto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Proti II. bodu výroku tohoto usnesení není odvolání přípustné.

Krajský soud v Brně dne 10.12.2012

JUDr. Alena Knapilová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Daniela Michnová