KSBR 31 INS 16464/2014
KSBR 31 INS 16464/2014 A-12

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci dlužníka Vladimíra anonymizovano , anonymizovano , RČ 866129/5588, Pekařská 381/39, 602 00 Brno

o návrhu na zahájení insolvenčního řízení

takto:

Usnesení č.j. KSBR 31 INS 16464/2014-A-10 ze dne 29.8.2014 se mění tak, že zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč se neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku tohoto usnesení bylo rozhodnuto o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, neboť dlužník nesplňoval podmínky pro povolení oddlužení zajištěním dostatečného příjmu.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včas odvolání. Uvedl, že takový příjem si ještě před doručením napadeného usnesení zajistil, příjem by měl postačovat nejen k úhradě nejnižší zákonem stanovené 30% výše pohledávek nezajištěných věřitelů, ale cca 70%. K tomu doložil pracovní smlouvu ze dne 30.8.2014.

Odvoláním napadené usnesení bylo vydáno asistentem soudce.

Podle ust. § 36a odst. 5 z.č. 6/2002 Sb. ve spojení s ust. § 9 odst. 1 z.č. 121/2008 Sb. bylo odvolání předloženo samosoudci a tím shledáno, že je důvodné a že mu lze zcela vyhovět.

Především je třeba zdůraznit, že v době vydání napadeného rozhodnutí asistent soudce nepochybil, když požadoval zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Při nesplnění základní podmínky pro povolení oddlužení zajištěním dostatečného příjmu dlužníka se jevil jako jediný možný způsob řešení jeho úpadku konkurs; tomuto také odpovídal obsah napadeného rozhodnutí s nutností zajištění úhrady prvotních nákladů takového řízení. Doložení splnění podmínky pro povolení oddlužení zajištěním dostatečného příjmu však zásadně takový požadavek mění, proto bylo usnesení změněno tak, jak uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 24.09.2014

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská