KSBR 31 INS 16105/2014
KSBR 31 INS 16105/2014 P6-4

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci dlužníka Pavel anonymizovano , anonymizovano , RČ 730302/3860, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice (korespondenční adresa Tyršova 242, 664 02 Hrušovany u Brna)

o přihlášce pohledávky č. 6 věřitele Šestý uzavřený investiční fond, a.s. Moravská 1687/34, 120 00 Praha 2, IČ 24213276

takto:

Usnesení č.j. KSBR 31 INS 16105/2014-P6-2 ze dne 10. 9. 2014 se mění tak, že přihláška pohledávky č. 6 věřitele Šestý uzavřený investiční fond, a.s. Moravská 1687/34, 120 00 Praha 2, IČ 24213276 se neodmítá a právní mocí tohoto rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku tohoto usnesení bylo rozhodnuto o odmítnutí přihlášky věřitele pro opožděnost v podání.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel včas odvolání. Uvedl, že přihláška byla podána včas v souladu s ustálenou judikaturou (např. 29 NS ČR 2/2010), neboť ji podal k přepravě doručujícímu orgánu dne 28. 8. 2014, navrhl změnu rozhodnutí s tím, že jeho přihlášená pohledávka se neodmítá.

Odvoláním napadené usnesení bylo vydáno asistentem soudce.

Podle ust. § 36a odst. 5 z.č. 6/2002 Sb. ve spojení s ust. § 9 odst. 1 z.č. 121/2008 Sb. bylo odvolání předloženo samosoudci a tím shledáno, že je důvodné a že mu lze zcela vyhovět. Lhůta pro podání přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení dlužníka uplynula dnem 28. 8. 2014. Na obálce, kterou byla přihláška pohledávky č. 6 insolvenčnímu soudu doručena dne 1. 9. 2014, absentovalo razítko podací pošty. Odvolatel doložil, že zásilku obsahující přihlášku pohledávky č. 6 podal doručujícímu orgánu k přepravě v poslední den lhůty k přihlášení pohledávek; napadené usnesení vydané asistentem soudce tak bylo předčasné při neprověření data podání.

Proto bylo usnesení změněno tak, jak uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 8. 10. 2014

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská