KSBR 31 INS 15885/2012-B-23
KSBR 31 INS 15885/2012-B-23

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v insolvenčním řízení dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín

o změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 15885/2012-B-9, ze dne 15.2.2013

takto:

Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 15885/2012-B-9, ze dne 15.2.2013, o schválení oddlužení se ve výroku II. mění tak, že výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, zní:

-věřiteli SMART Capital, a.s., Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, IČO: 268 65 297, na úhradu jeho pohledávky přihlášené ve výši 33.444,00 Kč měsíční splátku ve výši 11,84 % z těchto příjmů, -věřiteli Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 000 01 350, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 235.140,96 Kč, tj. 83,23 % z těchto příjmů, -věřiteli Mgr. David Koncz, 26. dubna 10, 350 02 Cheb, IČO: 662 53 080, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 7.800,00 Kč, tj. 2,76 % z těchto příjmů, -věřiteli Česká pojišťovna a.s. Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, IČO: 452 72 956, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 6.120,00 Kč, tj. 2,17 % z těchto příjmů. Dlužníkovi se ukládá, aby splátky věřiteli SMART Capital, a.s., Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, IČO: 26865297, na úhradu jeho pohledávky přihlášené ve výši 33.444,00 Kč, tj. 11,84 % z příjmů dlužníka, plnil ve prospěch účtu insolvenčního správce, kde budou tyto finanční prostředky deponovány do okamžiku zjištění této pohledávky v insolvenčním řízení, nebo do ukončení účasti tohoto věřitele v insolvenčním řízení.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-9, ze dne 15.2.2013 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům, usnesení nabylo právní moci dne 26.2.2013.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Usnesením č.j.-P1-3, vzal insolvenční soud na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele SMART Capital, a.s., Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, IČ: 268 65 297, a to ve výši 82.077,-Kč.

Usnesením č.j.-P2-3, vzal insolvenční soud na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, IČ 269 78 636, a to v plné výši. Právní mocí tohoto rozhodnutí ukončil účast věřitele Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, IČ 269 78 636 v insolvenčním řízení.

V důsledku zpětvzetí uvedených přihlášek došlo ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud i bez návrhu splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle poměru pohledávek věřitelů.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 09.09.2014

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská