KSBR 31 INS 15596/2013
KSBR 31 INS 15596/2013 P9-5

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci dlužníka Petr anonymizovano , anonymizovano , RČ 820522/3796, Masarykova 134, 691 64 Nosislav

o přihlášce pohledávky č. 9 věřitele č. 8 BP Integralis Limited, Diagorou 4, 1097 Nikósia, Kypr

takto:

Usnesení č. j. KSBR 31 INS 15596/2016-P9-3 ze dne 8.11.2016 se zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku tohoto usnesení bylo rozhodnuto o odmítnutí přihlášky pohledávky č. 9 věřitele č. 8 BP Integralis Limited v rozsahu dílčích pohledávek 2-6 ve výši 1.307.904,-Kč z důvodu nepodání žaloby k insolvenčním správcem popřeným dílčím pohledávkám, čím se v rozsahu těchto pohledávek účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včas odvolání. Uvedl, že incidenční žaloba podána byla, a to dne 4.11.2016. Navrhl změnu napadeného rozhodnutí tak, že jeho účast v řízení ukončena není.

Odvoláním napadené usnesení bylo vydáno asistentem soudce.

Podle ust. § 36a odst. 5 z.č. 6/2002 Sb. ve spojení s ust. § 9 odst. 1 z.č. 121/2008 Sb. bylo odvolání předloženo samosoudci a tím shledáno, že je důvodné a že mu lze zcela vyhovět, neboť incidenční žaloba skutečně byla podána, do dispozice asistenta soudce se však dostala až po vydání napadeného rozhodnutí.

Proto samosoudce rozhodl, jak uvedeno.

Poučení :

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 29. 11. 2016

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská isir.justi ce.cz