KSBR 31 INS 15552/2012-B-25
KSBR 31 INS 15552/2012-B-25

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci navrhovatele-dlužníka: Květoslava anonymizovano , anonymizovano , Jihoslovanská 2189/10, 796 01 Prostějov,

o změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 15552/2012-B-6 ze dne 15. 4. 2014

takto:

I. Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 15552/2012-B-6 ze dne 15. 4. 2014, o schválení oddlužení se ve výroku II. mění tak, že výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, zní:

Dlužníkovi se ukládá, aby po dobu 5 let počítaných od 1.2.2013, platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek vždy ke každému 25. dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku v rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Tuto částku rozvrhne dlužník prostřednictvím insolvenčního správce mezi věřitele podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

-věřiteli SMART Capital, a.s., Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, IČO: 268 65 297, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 5.614,00 Kč měsíční splátku ve výši 1,02 % z těchto příjmů, -věřiteli PPF B2 B.V. Strawinskylaan 933, Amsterdam, Nizozemí, reg. č. 34186049 na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 94.765,13 Kč, tj. 17,23 % z těchto příjmů, -věřiteli CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČO: 250 85 689, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 127.759,00 Kč měsíční splátku ve výši 23,23 % z těchto příjmů, -věřiteli Kateřina anonymizovano , anonymizovano , Sokolská 125, 768 33 Morkovice, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 15.000,00 Kč, tj. 2,73 % z těchto příjmů, -věřiteli GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, IČO: 256 72 720 na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 259.324,49 Kč, tj. 47,14 % z těchto příjmů, -věřiteli Bohemia Faktoring, s.r.o., Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, IČ 272 42 617, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 5.414,00 Kč měsíční splátku ve výši 0,98 % z těchto příjmů. -věřiteli Provident Financial s.r.o., Olbrachtova 9/2006, 140 00 Praha 4, IČO: 256 21 351, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 42.218,00 Kč měsíční splátku ve výši 7,67 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-6 ze dne 15. 4. 2014 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům, usnesení nabylo právní moci dne 6. 2. 2013. Dne 15.04.2014 vydal insolvenční soud v důsledku částečného postoupení pohledávky věřitele GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, IČO: 25672720 na věřitele Bohemia Faktoring, s.r.o., Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, IČ 272 42 617 ve výši 5.414,00 Kč usnesení č. j.:-P6-3. Toto usnesení nabylo právní moci dne 15.04.2014, a v jeho důsledku došlo ke změně v počtu věřitelů a poměru uspokojení pohledávek.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení. Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud i bez návrhu splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle poměru pohledávek věřitelů.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 17. 8. 2015

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská