KSBR 31 INS 15302/2012
KSBR 31 INS 15302/2012 B-10

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v insolvenčním řízení dlužníka: Leo anonymizovano , anonymizovano , Bohdalice 107, 683 41 Bohdalice-Pavlovice, změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 15302/2012-B-5 ze dne 24.1.2013

takto:

I. Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 15302/2012-B-5 ze dne 24.1.2013, o schválení oddlužení se ve výroku II. mění tak, že výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, zní:

-věřiteli CENTROPOL ENERGY, a.s. Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 400 01, IČO: 254 58 302, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 6.907,00 Kč měsíční splátku ve výši 0,80 % z těchto příjmů, -věřiteli PROFI CREDIT Czech, a.s., Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, IČO: 618 60 069, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 150.375,00 Kč, tj. 17,29 % z těchto příjmů, -věřiteli Citibank Europe plc, North Wall Quay 1, 166 40 Dublin, Irsko, jiné reg. č. 132781, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 44.253,25 Kč, tj. 5,09 % z těchto příjmů, -věřiteli RILEX TRADERS, a.s., Radnická 11, 602 00 Brno, IČ: 282 80 857, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 12.536,00 Kč měsíční splátku ve výši 1,44 % z těchto příjmů, -věřiteli Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČO: 601 93 336, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 2.291,62 Kč, tj. 0,26 % z těchto příjmů, -věřiteli PPF B1 B.V. Strawinskylaan 933, Amsterdam, Nizozemí, reg. č. 34192873 na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 31.549,94 Kč, tj. 3,63 % z těchto příjmů, -věřiteli PPF B2 B.V. Strawinskylaan 933, Amsterdam, Nizozemí, reg. č. 34186049 na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 43.337,88 Kč, tj. 4,98 % z těchto příjmů, -věřiteli Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 452 44 782, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 248.548,89 Kč měsíční splátku ve výši 28,58 % z těchto příjmů, -věřiteli DEBTERIS Management Company SE, Pardubice-Zelené Předměstí, K Vinici 1256, PSČ 530 02, IČO: 248 44 209, na úhradu jeho přihlášené pohledávky ve výši 6.540,16 Kč měsíční splátku ve výši 0,75 % z těchto příjmů,

-věřiteli GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, IČO: 256 72 720 na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 305.886,64 Kč, tj. 35,18 % z těchto příjmů,

-věřiteli Provident Financial s.r.o., Olbrachtova 9/2006, 140 00 Praha 4, IČO: 256 21 351, na úhradu jeho přihlášené pohledávky ve výši 17.414,00 Kč měsíční splátku ve výši 2,00 % z těchto příjmů. Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-5 ze dne 24.1.2013 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům, usnesení nabylo právní moci dne 7.2.2013.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Usnesením č.j.-P-12-3, ze dne 22.4.2013, rozhodl soud, že bere na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky a zároveň řízení o přihlášce pohledávky č. 12 věřitele E.ON Energie, a.s., IČ: 260 78 201, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49, České Budějovice, zastavuje. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele E.ON Energie, a.s., IČ: 260 78 201, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49, České Budějovice v insolvenčním řízení skončila. Došlo tedy ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle poměru pohledávek věřitelů.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 17.9.2013 JUDr. Alena Knapilová, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská