KSBR 31 INS 14559/2013
KSBR 31 INS 14559/2013 A-12

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci dlužníka Libuše anonymizovano , anonymizovano , RČ 315622/433, Spojenců 619, 674 01 Třebíč (korespondenční adresa Revoluční 959, 674 01 Třebíč)

o návrhu na zahájení insolvenčního řízení

takto:

Usnesení č.j. KSBR 31 INS 14559/2013-A-8 ze dne 9.10.2013 se mění tak, že zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč se neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku tohoto usnesení bylo rozhodnuto o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení v maximální výši pro nedoplnění návrhu na povolení oddlužení znaleckým posudkem.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včas odvolání s doplněním znaleckého posudku a navrhl přehodnocení tohoto usnesení.

Odvoláním napadené usnesení bylo vydáno asistentem soudce.

Podle ust. § 36a odst. 5 z.č. 6/2002 Sb. ve spojení s ust. § 9 odst. 1 z.č. 121/2008 Sb. bylo odvolání předloženo samosoudci a tím shledáno, že odvolání je důvodné a že mu lze zcela prozatím vyhovět.

Proto bylo usnesení změněno tak, jak uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 14.11.2013

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská