KSBR 31 INS 14202/2014-B-12
KSBR 31 INS 14202/2014-B-12

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v insolvenčním řízení dlužníka: Věra anonymizovano , anonymizovano , RČ 606126/1613, Kubšice 33, 671 76 Olbramovice,

o změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 14202/2014-B-9 ze dne 9.10.2014

takto:

I. Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 14202/2014-B-9 ze dne 9. 10. 2014, o schválení oddlužení se ve výroku II. mění tak, že výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, zní:

-věřiteli Ferratum Czech s.r.o., Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5, IČ: 27894690, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 10.000,00 Kč, tj. 5,37 % z těchto příjmů, -věřiteli RILEX TRADERS, a.s., Radnická 11, 602 00 Brno, IČ: 282 80 857, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 18.901,00 Kč, tj. 10,15 % z těchto příjmů, -věřiteli T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 9.912,50 Kč, tj. 5,32 % z těchto příjmů, -věřiteli GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, IČ: 25672720, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 2.420,96 Kč, tj. 1,30 % z těchto příjmů, -věřiteli Jarmila Vaňková, Psinice 8, 507 23 Libáň, IČ: 42202876, na úhradu jeho pohledávky přihlášené ve výši 17.620,00 Kč, tj. 9,46 % z těchto příjmů, -věřiteli SMART Capital, a.s., Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, IČ: 26865297, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 54.414,00 Kč, tj. 29,21 % z těchto příjmů, -věřiteli Pavel Procházka, Boženy Němcové 613, 672 01 Moravský Krumlov, IČ: 87185202, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 26.824,00 Kč, tj. 14,40 % z těchto příjmů, -věřiteli Domácí Půjčky, a.s., Letenské náměstí 157/4, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČ: 25120549, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 7.528,29 Kč, tj. 4,04 % z těchto příjmů,

-věřiteli CREDIT FINANCE, a.s., Letenské náměstí 157/4, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČ: 64829430, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 15.872,15 Kč, tj. 8,52 % z těchto příjmů, -věřiteli Euro Benefit a.s., Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1, IČ: 25120514, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 5.780,28 Kč, tj. 3,10 % z těchto příjmů, -věřiteli Provident Financial s.r.o., Olbrachtova 9/2006, 140 00 Praha 4, IČ: 25621351, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 8.640,00 Kč, tj. 4,64 % z těchto příjmů, -věřiteli Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ: 47116617, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 8.362,00 Kč, tj. 4,49 % z těchto příjmů.

Dlužníkovi se ukládá, aby splátky věřiteli -Jarmila Vaňková, Psinice 8, 507 23 Libáň, IČ: 42202876, odpovídající jeho pohledávky přihlášené ve výši 17.620,00 Kč, tj. 9,46 % z příjmů dlužníka, plnil ve prospěch účtu insolvenčního správce, kde budou tyto finanční prostředky deponovány do okamžiku zjištění této pohledávky v insolvenčním řízení, nebo do ukončení účasti tohoto věřitele v insolvenčním řízení.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-9 ze dne 9. 10. 2014 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům.

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Podáním ze dne 21. 10. 2014 požádal insolvenční správce dlužníka o opravu usnesení č.j.-B-9 ze dne 9. 10. 2014, jelikož věřitel Ferratum Czech s.r.o., Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5, IČ: 27894690, nepodal ve lhůtě žalobu na určení pravosti popřené pohledávky ve výši 6.300,00 Kč. Lhůta uplynula dne 25. 9. 2014.

V důsledku nepodání žaloby na určení pravosti částečně popřené pohledávky, došlo ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud i bez návrhu splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle poměru pohledávek věřitelů.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 3. 11. 2014

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská