KSBR 31 INS 13430/2012
KSBR 31 INS 13430/2012 P34-3

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci dlužníka INFOSERVIS CZ, a.s., Kozmíkova 1103/7, 102 00 Praha 10, IČ 25538403 o přihlášce pohledávky č. 34 věřitele ČR-ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY, krajská pobočka pro hlavní město Prahu, Domažlická 1139/11, 130 11 Praha 3-Žižkov, IČ 72496991

takto:

Usnesení č.j. KSBR 31 INS 13430/2012-P34-2 ze dne 26.9.2013 se mění tak, že přihláška pohledávky č. 34 se neodmítá a účast věřitele v řízení právní mocí uvedeného usnesení nekončí.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku tohoto usnesení bylo rozhodnuto o odmítnutí přihlášky č. 34 pro opožděnost jejího podání.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel č. 32 včas odvolání, v němž namítal, že se jedná ve věci o pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou uspokojitelnou kdykoli po rozhodnutí o úpadku.

Odvoláním napadené usnesení bylo vydáno asistentem soudce.

Podle ust. § 36a odst. 5 z.č. 6/2002 Sb. ve spojení s ust. § 9 odst. 1 z.č. 121/2008 Sb. bylo odvolání předloženo samosoudci a tím shledáno, že odvolání je důvodné, věřitel skutečně uplatnil pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou podle ust. § 169 odst. 1 písm. c) IZ v režimu uspokojení odst. 2 téhož ust. IZ a že mu lze zcela vyhovět.

Proto bylo usnesení změněno tak, jak uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 14.11.2013

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská