KSBR 31 INS 13142/2012
Číslo jednací: KSBR 31 INS 13142/2012 B-14

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v insolvenčním řízení dlužníka: Andrea anonymizovano , anonymizovano , Mikulovská 4057/4, 628 00 Brno, o změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 13142/2012-B-9 ze dne 18.2.2013

takto:

I. Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 13142/2012-B-9 ze dne 18.2.2013, o schválení oddlužení, se ve výroku II. mění tak, že výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, zní:

-věřiteli ARGEMON INVEST s.r.o., České Budějovice, Dr. Stejskala 113/2, PSČ 370 01, IČO: 280 67 592, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 60.410,00 Kč, tj. 11,21 % z těchto příjmů, -věřiteli SMART Comp. a.s., Brno-Bystrc, Kubíčkova 1115/8, PSČ 635 00, IČO: 255 17 767, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 13.160,27 Kč, tj. 2,44 % z těchto příjmů, -věřiteli SMART Capital, a.s., Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, IČO: 268 65 297, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 8.673,00 Kč, tj. 1,61 % z těchto příjmů, -věřiteli Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČO: 639 98 530, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 8.971,45 Kč, tj. 1,67 % z těchto příjmů, -věřiteli JUDr. Petr Kocián, Veveří 125, 616 45 Brno, IČO: 605 31 355, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 7.860,00 Kč, tj. 1,46 % z těchto příjmů, -věřiteli Mgr. Zuzana Komínková, Nádražní 7, 682 01 Vyškov, IČO: 662 54 612, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 7.800,00 Kč, tj. 1,45 % z těchto příjmů, -věřiteli Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČO: 499 70 607, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 8.408,81 Kč, tj. 1,56 % z těchto příjmů, -věřiteli Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Praha 10, Kodaňská 1441/46, PSČ 101 00, IČO: 471 14 304, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 17.199,00 Kč, tj. 3,19 % z těchto příjmů, -věřiteli Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 452 44 782, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 359.359,79 Kč měsíční splátku ve výši 66,71 % z těchto příjmů, -věřiteli ANDRA AGENCY, s.r.o. Moutnice 319, PSČ 664 55, IČO: 269 74 533, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 13.796,00 Kč, tj. 2,56 % z těchto příjmů,

-věřiteli T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČO: 649 49 681, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 26.887,60 Kč, tj. 4,99 % z těchto příjmů, -věřiteli Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, IČO: 449 92 758, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 6.170,00 Kč, tj. 1,15 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-9 ze dne 18.2.2013 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům, usnesení nabylo právní moci dne 22.2.2013.

Dle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Na přezkumném jednání konaném dne 7.12.2012 byla pohledávka věřitele č. 9 v plné výši, tj. 19.587,33 Kč, popřena insolvenčním správcem a dlužníkem co do pravosti z toho důvodu, že pohledávka je promlčena. Věřitel nebyl na přezkumném jednání přítomen. Podáním ze dne 17.7.2013, předložil insolvenční správce Mgr. Robert Foll, anonymizovano , anonymizovano , Šumavská 31, 602 00 Brno, soudu vyrozumění věřitele o popření nevykonatelné pohledávky v plné výši co do pravosti s výzvou k podání žaloby na určení pohledávky s poučením o následcích nepodání žaloby. Vyrozumění bylo věřiteli doručeno dne 12.12.2012. Lhůta k podání žaloby uplynula dne 7.1.2013. Usnesením ze dne 30.7.2013, č.j.-P13-2 ukončil insolvenční soud účast věřitele č. 9 v insolvenčním řízení v plném rozsahu přihlášené pohledávky, tedy výši 19.587,33 Kč.

Podáním ze dne 27.2.2013, doručeným soudu téhož dne, požádal insolvenční správce o opravu usnesení č.j.-B-9 ze dne 18.2.2013, ve výroku II., neboť do splátkového kalendáře nebyl zařazen věřitel SMART Comp. a.s., Brno-Bystrc, Kubíčkova 1115/8, PSČ 635 00, IČO: 255 17 767, který přihlásil pohledávku do insolvenčního řízení ve výši 13.160,27 Kč. Pohledávka tohoto věřitele byla na přezkumném jednání konaném dne 7.12.2012 v plné výši zjištěna. Pohledávka tohoto věřitele byla nesprávně započtena na pohledávku věřitele SMART Capital, a.s., Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, IČO: 268 65 297, jehož pohledávka činí 8.673,00 Kč, nikoliv 21.833,27 Kč, jak bylo nesprávně v usnesení č.j.-B-9 uvedeno. Soud proto v souladu s ust. § 164 o.s.ř. a ust. § 7 IZ vydal opravné usnesení.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud, částečně i bez návrhu, splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle poměru pohledávek věřitelů.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 31.7.2013 JUDr. Alena Knapilová, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská