KSBR 31 INS 12575/2013
KSBR 31 INS 12575/2013 A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci dlužníka Jan anonymizovano , anonymizovano , RČ 640207/0158, Velké náměstí 105/47, 767 01 Kroměříž o návrhu na zahájení insolvenčního řízení

takto:

Usnesení č.j. KSBR 31 INS 12575/2013-A-9 ze dne 3.7.2013 se mění tak, že zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč se neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku tohoto usnesení bylo rozhodnuto o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení v maximální výši pro nedoplnění návrhu na povolení oddlužení.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včas odvolání s doplněním návrhu, dále navrhl přehodnocení tohoto usnesení.

Odvoláním napadené usnesení bylo vydáno asistentem soudce. V době, kdy bylo vydáno, podepsaný soud asistentem soudce rozhodl naprosto správně; doplnění dlužníkem však situaci změnilo.

Podle ust. § 36a odst. 5 z.č. 6/2002 Sb. ve spojení s ust. § 9 odst. 1 z.č. 121/2008 Sb. bylo odvolání předloženo samosoudci a tím shledáno, že odvolání je důvodné a že mu lze zcela prozatím vyhovět.

Proto bylo usnesení změněno tak, jak uvedeno.

Poučení :

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Krajský soud v Brně dne 20.8.2013

JUDr. Alena Knapilová, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská