KSBR 31 INS 12368/2013
KSBR 31 INS 12368/2013 A-13

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v právní věci dlužníka: František anonymizovano , anonymizovano , RČ 751001/1443, 588 42, Větrný Jeníkov 192, o návrhu JUDr. Miloslava Zwiefelhofera, soudního exekutora, Exekutorský úřad Praha 3, Strojírenská 47/18, 155 21, Praha 5-Zličín, na vydání předběžného opatření

takto:

Návrh JUDr. Miloslava Zwiefelhofera, soudního exekutora, Exekutorský úřad Praha 3, Strojírenská 47/18, 155 21, Praha 5-Zličín ze dne 23.9.2013, doručený soudu dne 24.9.2013, na vydání předběžného opatření, kterým by insolvenční soud omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení ve věci dlužníka: František anonymizovano , anonymizovano , RČ 751001/1443, 588 42, Větrný Jeníkov 192, uvedené v ust. § 109 odst. 1 písm. c) zák. č. 182/2006 Sb. a soudnímu exekutorovi výslovně povolil provedení dražby níže uvedených nemovitostí:

Byt č.p./č. jednotky 192/7 v budově-bytovém domu v části obce Větrný Jeníkov, č.p. 191,192, LV 633, na pozemku parcela č. 346/2, 346/5, 347/1, 347/2, zapsaný na listu vlastnictví č. 722, vedené u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava Spoluvlastnického podílu povinného ve výši id. 908/13240 na nemovitostech -pozemek-zastavěná plocha a nádvoří, parcela č. 346/2 o výměře 204 m -pozemek-zastavěná plocha a nádvoří, parcela č. 346/5 o výměře 4 m -budova v části obce Větrný Jeníkov č.p.191, 192-byt. dům, která se nachází na pozemku parcele č. 346/2, 346/5, 347/1, 347/2, zapsaného na listu vlastnictví č. 633, vedené u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava

a to včetně jejich součástí a příslušenství

se z a m í t á.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 23.9.2013, doručeným soudu dne 24.9.2013 se JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, soudní exekutor domáhal vydání předběžného opatření, kterým by insolvenční soud omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení ve věci dlužníka: František anonymizovano , anonymizovano , RČ 751001/1443, 588 42, Větrný Jeníkov 192, uvedené v ust. § 109 odst. 1 písm. c) zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen IZ ) a soudnímu exekutorovi výslovně povolil provedení dražby shora uvedených nemovitostí.

Usnesením Okresního soudu v Jihlavě ze dne 21.12.2012, č.j. 2 EXE 7807/2012-10, byl JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, soudní exekutor pověřen provedením exekuce vykonatelného směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Plzni, č.j. 47 Cm 51/2012-11 ze dne 11.4.2012 v právní věci oprávněného Davida Mencla, Ke Křižovatce 466, Zruč-Senec, k vymožení pohledávky ve výši 153.571,-Kč s příslušenstvím, proti povinným František anonymizovano , nar. 1.10.1975 a Martina anonymizovano (dříve anonymizovano , anonymizovano , oba bydlištěm Větrný Jeníkov 192.

Dne 24.1.2013 vydal soudní exekutor exekuční příkaz č.j. 144 EX 33848/2012-22 (2 EXE 7807/12-10) k provedení exekuce prodejem shora uvedených nemovitostí povinného. Dne 18.3.2013 bylo vydáno usnesení o ceně č.j. 144 EX 33848/12-55, tedy krok bezprostředně předcházející vydání dražební vyhlášky.

Dlužník František anonymizovano dne 2.5.2013 podal u Krajského soudu v Brně (v pořadí druhý) dlužnický insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Dlužníkův první insolvenční návrh ze dne 20.3.2013 byl usnesením č.j. KSBR 27 INS 7895/2013-A-8 odmítnut podle ust. § 128 odst. 1 IZ.

Soudní exekutor navrhl vydání předběžného opatření podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ s odůvodněním, že se jedná o obstrukční insolvenční návrh, jehož účelem je zmaření provedení exekuce prodejem nemovitostí povinného v dražbě. Mezi dalšími důvody pro vydání předběžného opatření exekutor uvedl náklady vynaložené s přípravou dražby, transparentnost veřejné dražby nemovitostí, jakož i skutečnost, že věřitelé budou uspokojeni stejně jako věřitelé v rámci insolvenčního řízení.

Podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ, předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Z insolvenčního návrhu Františka anonymizovano , doručeného soudu dne 2.5.2013 vyplývá, že tento obsahuje veškeré podstatné údaje pro přijetí závěru o nastalém úpadku navrhovatele. Dále je patrné, že neobsahuje takové vady či nedostatky, pro které by bylo možné jej bez dalšího odmítnout podle ust. § 393 odst. 3 IZ. Důvody uváděné v návrhu na vydání předběžného opatření soud neshledává za hodné zvláštního zřetele, když tyto považuje za insolvenčním zákonem předvídaný a přípustný důsledek zahájeného insolvenčního řízení spojeného s řízením o povolení oddlužení. Nadto v případě zajištěných věřitelů těmto insolvenční zákon umožňuje ve větší míře podílet se na zpeněžení majetku, jímž byla jejich pohledávka zajištěna, za účelem dosažení nejvyššího možného výtěžku, než jak je tomu u veřejné dražby prováděné v rámci exekuce.

Soud proto návrh na vydání předběžného opatření jako nedůvodný zamítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 30.9.2013

JUDr. Alena Knapilová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská